Bu Sitede Ara

Site Haritası

Sanayide kullanılan bakır çeşitleri

• Her türlü iste kullanılan ve yüksek bir iletkenlik gerektirmeyen adi bakır. • Kanalizasyonlarda her türlü iste kullanılan oksijeni alınmış bakır. • Erimiş katotların arıtılması ürünü olan, iletkenliği saflığı için kullanılan elektrolitik bakır. • İletkenliği yüksek olduğu için elektrik tesisatında ve mekanik yapımda kullanılan ateşle arıtılmış bakır. • İçinde oksijen bulunmayan, iletkenliği yüksek, yumuşaklığı ve camla lehimlenmesi

Kaynak: http://www.teknolojikarastirmalar.com/e-egitim/Periyodik/PERIODIC/PERIODIC/Cu.html

BORİK ASİT KULLANIM ALANLARI

• Cam, porselen ve seramik eşya sanayii • Yanmaz, daha yerinde deyimiyle, geç alevlenir eşya yapımı (itfaiye giysileri, elektrik kabloları, fren balataları, atom reaktörleri vb sistemlerde soğutucu ya da ısınmayı geciktirici, yüksek enerjili yağ) • Cam yünü (ve onun kullanıldığı yüzlerce alan) • Tekstil kimyasalları, deri giysileri • Fotoğraf kimyasalları • Mobilya ve benzeri ahşap eşyayı koruyan sıvılar • Yapay gübre katkı maddesi • Kağıt sanayii ürünleri, yapıştırıcılar • Böcek öldürücüler • Krem, pudra ve deodoran (koku giderici) gibi kozmetikler • Diş macunu, merhem, deri ve göz hastalıkları antiseptikleri gibi ilaçlar, ve • Sabun, çamaşır ve bulaşık tozları.


Kaynak: Uludağ Üniversitesi Anorganik Kimya Deney Föyü

Alkalite, özellikler ve Çeşitleri

3.ALKALİNİTE

3.1.TANIM

Alkalinite belirlenen bir pH değerine kadar suyun kuvvetli asitlerle reaksiyona girmesinin kantitatif kapasitesi olarak tanımlanır.Ölçülen alkalinite değeri kullanılan nihai pH değerine bağlı olarak değişir.Alkalinite suyun agregat teşkil etme özelliğinin bir ölçüsü olup, sadece suyun kimyasal bileşimi bilindiğinde özel maddeler teriminde değerlendirilmelidir.
Alkalinite doğal sularda ve atıksularda çok kullanılan önemli bir analizdir. Yüzeysel sularda alkalinite;karbonat,bikarbonat ve hidroksit içeriğinin bir fonksiyonu olduğundan bu bileşenlerin konsantrasyonunun bir ölçüsü olarak ele alınır.Alkalinite ölçümlerine boratlar, fosfatlar veya silikatlar da katkıda bulunur.Su ve atıksu arıtma proseslerinin kontrolünde ve değerlendirilmesinde alkalinite ölçümleri kullanılır.Ham evsel atıksular içme suyu temini için kullanılan suların alkalinitesinden daha az veya çok az fazla olmak üzere bir alkaliniteye sahiptirler.Anaerobik çürütücülerin üst sıvısında tipik olarak 2000-4000 mg CaCO3 /L alkalinite bulunmaktadır.Su numenelerinde bulunan hidroksil iyonları standart asit ilavesi ile suyun içindeki çözünmüş maddelerin hidrolizi veya parçalanması sonucu oluşur.Alkalinite ölçümü kullanılan nihai pH noktasına bağımlıdır.
Alkalilik, su ürünleri açısından bazı zehirli maddelerin etkisini arttırıcı yönde rol oynamaktadır.Su ortamında olması arzu edilen alkalilik CaCO3 olarak: 20-300mg/L arasındadır.Alkaliliği 20 mg/L’den az olan düşük alkali sular (yağmurlardan sonra ve alg patlamaları sırasındaki dalgalanmalar gibi , pH’daki değişime karşı hassas balık populasyonlarına zarar verdiğinden )ve 300mg/L değerinden daha fazla olan yüksek alkali sular(karbondioksitin kullanılabilirliğini sınırladığından) üretken değillerdir.

3.2. ALKALİNİTE TAYİNİ

ANLAM VE ÖNEMİ

Alkalinite,suyun asit nötralize etme kapasitesidir.Tabii sular ve atık suların arıtılmasında ve su kullanımında önemlidir.Alkalinite, öncelikle sudaki karbonat ,bikarbonat ve hidroksil içeriğinin bir fonksiyonudur.Ayrıca ;borat,fosfat,silikat ve diğer bazlar eğer suda mevcut iseler,alkaliniteye katkıda bulunurlar.Alkalinite,toprak alkali metallerinin mevcudiyetinde sulama sularının uygunluğunu tespitte önemlidir.


ÖLÇÜM PRENSİBİ

İndikatör veya elektrot yardımıyla standart bir asit solüsyonu ile belirlenen bir pH dönüşüm noktasına veya noktalarına kadar titrasyon yapılmasıdır.

pH DÖNÜM NOKTALARI
Alkalinite ve diğer bazik iyonların (silikat,fosfat vs…)muhtevalarına bağlı olarak ;toplam alkalinite belirleme dönüm noktası 4.3 – 4.9 arasında ve fenolftalein alkalinitesi 8.3 noktasında aranır.

DOĞRULUK VE HASSASİYET
Numune karakteristiklerindeki büyük değişimler sebebiyle alkalinite deneyinin doğruluğu hakkında genel bir yorum yapmak mümkün değildir.Numunenin alınışı sırasında ve analizden önce gördüğü işlemlerin hassasiyetine bağlı olarak ,elde edilen alkalinite değerinin doğruluk ve hassasiyeti değişebilir.10-500 mg/L alkalinite sınırında ,alkalinite daha çok karbonat veya bikarbonatlardan ileri geldiğinden,standart sapma 1 mg CaCO3 /L cinsinden elde edilebilir.

GİRİŞİMLER
Numunedeki sabunlar ,yağlı maddeler,süspansiyon maddeler ve çökeltiler cam elektrodun çalışmasını zorlaştırabilirler.Bu durumda cam elektrot dengeye gelene kadar beklenmelidir.

ÇÖZELTİLER
• Standart Sülfürik asit çözeltisi, 0.1 N: 2.8 ml derişik asit litreye tamamlanır.Bu çözeltinin her ml’si 5 CaCO3 mg eşdeğerdir.
• Standart sülfürik asit çözeltisi, 0.02 N : 200 ml 0.1N H2SO4 çözeltisi litreye tamamlanır.Bu çözeltinin her ml’si 1 mg CaCO3 a eşdeğerdir.
• Metil Oranj İndikatörü :100 mg metiloranj tozu 200 ml destile suda çözülür.
• Fenolftalein İndikatörü: 1 g. Fenolftalein disodyum tuzu önce 100 ml alkolde çözülür ve 100 ml destile su ilave edilir.

DENEYİN YAPILIŞI

1. İndikatörle: Uygun miktarda numune alın. 0.1 N H2 SO4 standart çözeltisi ile önce fenolftalein indikatörü ( 5 damla) eşliğinde kırmızı renkten renksize dönünceye kadar titre edin ve sarfiyatı fenolftalein alkalinitesi olarak kaydedin. Eğer fenolftalein indikatörü ilave ettiiğinizde renk dönüşümü olmuyorsa , numunede fenolftalein alkalinitesi yoktur demektir.Bu kez aynı karışım üzerine metiloranj indikatörü ilave ederek, bürette kalan yerden titrasyona devam edin. Portakal renginden kırmızıya dönülen noktadaki sarfiyat , toplam alkalinite sarfiyatıdır.
2. pH metre ile: 0.1N H2 SO4 standart çözeltisi ile önce indikatörle titrasyon yerine numune içine pH metre elektrodu daldırılarak, yukarıda ifade edilen dönüm noktalarına kadar titrasyona devam edilir ve sonuç kaydedilir.
3. Düşük alkaliniteler için: 20 mg CaCO3 /L den az alkaliniteye sahip numunelerde 0.02 N H2 SO4 standart çözeltisi ile titrasyon yapılır.
TA= (AxBx50000)/ml numune hacmi
Düşük alkaliniteler için potansiyometrik titrasyon: 20mg/L’den daha düşük alkaliniteler için 100-200mL numune titre edilir. Bunun için 10mL’lik mikrobüret ve 0.02N standart asit çözeltisi kullanılır. Titrasyonda pH 4.3-4.7 arasında son verilir. Titrasyonda kullanılan çözelti hacmi kaydedilir. pH’ı tam olarak 0.3 pH birimi azlaltmak üzere gerekli titrasyon maddesi miktarı kaydedilir.

3.3KARBONAT- BİKARBONAT-HİDROKSİL ALKALİLİĞİ

Suyun analizi yapılırken, genellikle ne miktar ve ne cins alkaliliğin mevcut olduğu öğrenilmek istenir. Bilhassa sert suların yumuşatılmasında ve buhar kazanlarında bu husus kendisini önemle hissettirir.
Titrasyon neticesine göre alkaliliği meydana getiren üç ana unsurun ayrı ayrı miktarları hesaplanabilir.
Kuvvetli bir baz, kuvvetli bir asitle titre edildiği zaman, bazın başlangıçtaki pH derecesi çok yüksek ve genellikle 12-13 kadardır.


Asit ilave edildikçe pH, başlangıçta gayet az olarak azalma gösterir ve sonradan daha hızlı şekilde pH 10’a düşer. Bu noktadan sonra, pH gayet hızlı, dik olarak 4’e kadar düşer; 4’ten sonra asit ilavesiyle pH’ı değişmesi tekrar yavaşlar. Bu şekilde elde edilen değerlerle çizilen eğriye ‘titrasyon eğrisi’ denir. Şekil7.2’den de görüleceği gibi pH 10 ve 4 değerleri arasındaki eğri kısmı tamamen diktir. Bu sebeple stokiyometrik dönüşüm noktası bu 4 ve 10 değerleri arasında kalır.
Zayıf bazlara ait tipik bir titrasyon eğrisi şekil 7.3’de gösterilmiştir.Solüsyonun başlangıçtaki pH derecesi onun iyonizasyon sabit katsayısına bağlıdır. İyonizasyon sabit katsayısı 10-7 den büyük olan solüsyonlara ait eğrilerin dönüşüm noktası (stokiyometrik dönüşüm noktası) pH 4.5 değerinde meydana gelir.

Şekil 7.2’den görüleceği gibi, hidroksitlerin nötralizasyonu, pH değerleri 8.3’e düşünceye kadar asit ilave edildiği zaman tamamlanmaktadır. Şekil 7.3’ten görüleceği üzere ise, pH 8.3’e düştüğü zaman karbonatların ancak tam yarısı nötralize edilmiş olmaktadır. pH’yı 4.5’a indirinceye kadar titrasyona devam edildiğinde hidroksitler için hemen hemen ihmal edilecek kadar az asit kulanılacağı; halbuki karbonatlar içinse, pH’yı 8.3’e indirmek için ne miktar asit kullanılmış ise 8.3’ten 4.5’e düşürmek için de tam o miktar asit kullanılacağı yine bu eğrilerden görülmektedir. İşte sudaki alkalilik cinslerini ve bunların miktarlarını tespit için gerekli temel husus budur.

Çeşitli alkalilik kombinasyonlarından elde edilen tipik titrasyonların grafikleri şekil 7.4’te gösterilmiştir.Şekil 7.4 .Çeşitli şekilde alkalilik içeren su numunelerinin titrasyonlarının grafik halinde gösterimi

3.4 ALKALİLİK, KARBONDİOKSİT VE pH ARASINDAKİ BAĞLANTI

Atmosferde yaklaşık olarak%0.04 oranında CO2 bulunur. Bu gaz yeryüzündeki bitkisel yaşamın ve fotosentez olaylarının temel bileşenidir. Havadaki CO2 ‘in temel kaynağını yanma olayları oluşturur. Diğer taraftan canlılar da solunum yoluyla atmosfere CO2 verir. Bitki klorofilleri bu karbondioksiti ve güneş enerjisini kullanarak, fotosentez olayı ile karbondioksiti karbonhidratlara dönüştürür.
6 CO2 + 6 H2 O+ enerji  (CH2 O)6 +6O2
Havadaki karbondioksitin büyük bir kısmı yüzey suları (özellikle okyanuslar)içinde çözünür. Normal sıcaklıkta su içinde karbondioksitin çözünürlüğü 2000mg/L civarındadır. Yağmur suları da atmosferde kalış süreleri içinde yaklaşık 1mg/L karbondioksit çözer. Yağmur suları toprağa düştükten sonra, orada organik maddelerin çürümesinden ileri gelen fazla miktarda karbondioksit ile karşılaşır. Bu nedenle yer altı suları 10-100mg/L arasında çözünmüş karbondioksit içerir.
Karbon dioksit su içinde çözündüğünde hemen su ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturur.Zayıf bir asit olan karbonik asit de iyonlarına ayrışır.
CO2 + H2 O ↔ H2 CO3 ↔ H+ + H CO3 -
Saf su denge halinde normal sıcaklıkta yaklaşık 1600 mg/L CO2 çözer.Bu durumda suyun pH değeri 4’e kadar düşer.
Karbonik asidin bir kısmı da toprakta bulunan karbonatları çözerek bikarbonat haline dönüştürür.
CO2 + H2 O +Ca CO3  Ca(H CO3 )2 Ca+2 +2H CO3 -
Böylece karbondioksidin büyük bir kısmı bikarbonat alkalinitesi halinde bağlanır.Su içinde bikarbonat iyonları ile dengede olan çözünmüş haldeki CO2 ‘serbest haldeki karbon dioksit’ adını alır.Serbest karbon dioksit ile pH/M alkalinite arasındaki bağıntı şekil-1.7de görülmektedir.

ÖRNEK:1.1
Bir suda pH =6,9 ve M alkalinite = 150 mg/L CaCO3 ise,bu sudaki serbest karbondioksidin değeri nedir?

ÇÖZÜM:
Grafikten pH =6,9 a karşılık CO2 /M alkalinite oranı = 0.3 bulunur.
Buna göre CO2=0.3x(150)=45 mg/L bulunur.
Yukarıda açıklananlara göre su içinde çözünen karbon dioksit suyun pH derecesine bağlı olarak bikarbonat ve karbonat iyonlarına dönüşür.pH derecesinin CO2/H CO3 -/ CO3 -2 dağılımına etkisi şekil-1.8de görülmektedir.

Zayıf bir asit anhidriti olan karbondioksidin pH<4 data-blogger-escaped-a="a" data-blogger-escaped-artt="artt" data-blogger-escaped-asidik="asidik" data-blogger-escaped-b="b" data-blogger-escaped-bikarbonat="bikarbonat" data-blogger-escaped-br="br" data-blogger-escaped-bulunmaz.="bulunmaz." data-blogger-escaped-c="c" data-blogger-escaped-da="da" data-blogger-escaped-daha="daha" data-blogger-escaped-de="de" data-blogger-escaped-dioksit="dioksit" data-blogger-escaped-dioksiti="dioksiti" data-blogger-escaped-e="e" data-blogger-escaped-ekilde="ekilde" data-blogger-escaped-eri="eri" data-blogger-escaped-etmektedir.="etmektedir." data-blogger-escaped-gelir.="gelir." data-blogger-escaped-haline="haline" data-blogger-escaped-i="i" data-blogger-escaped-ifade="ifade" data-blogger-escaped-inde="inde" data-blogger-escaped-iyonu="iyonu" data-blogger-escaped-iyonunu="iyonunu" data-blogger-escaped-k="k" data-blogger-escaped-karbon="karbon" data-blogger-escaped-karbonat="karbonat" data-blogger-escaped-nce="nce" data-blogger-escaped-nm="nm" data-blogger-escaped-olan="olan" data-blogger-escaped-olarak="olarak" data-blogger-escaped-ph="ph" data-blogger-escaped-pratik="pratik" data-blogger-escaped-risi="risi" data-blogger-escaped-sonra="sonra" data-blogger-escaped-su="su" data-blogger-escaped-sularda="sularda" data-blogger-escaped-ve="ve" data-blogger-escaped-z="z">
pH =4 de su içinde bulunan bütün CO2 karbonik asit halindedir. pH değeri arttıkça,bikarbonat iyonunda artış olmaktadır. pH =6.5 değerine eriştiğinde karbondioksidin yarısı bikarbonat haline dönüşmüştür. pH =8.3 değerine ulaştığında ise,su içinde artık hiç serbest halde CO2 kalmamıştır.Ancak henüz karbonat iyonu oluşmamıştır.Bağlı karbon dioksitin tamamı bikarbonat halindedir. pH >8.3 den sonra bikarbonat yanında karbonat iyonları da bulunur.Grafiklerden açıkça görüldüğü gibi su içinde serbest CO2 ile karbonat iyonları hiçbir zaman yan yana bulunamaz.Şekil-1.8den de görüleceği gibi pH<8 data-blogger-escaped-.3=".3" data-blogger-escaped-bulunmaz="bulunmaz" data-blogger-escaped-buna="buna" data-blogger-escaped-iyonlar="iyonlar" data-blogger-escaped-k="k" data-blogger-escaped-kar="kar" data-blogger-escaped-karbonat="karbonat" data-blogger-escaped-l="l" data-blogger-escaped-oldu="oldu" data-blogger-escaped-ph="ph" data-blogger-escaped-suda="suda" data-blogger-escaped-unda="unda">8.3 olduğunda da su içinde bulunan bütün CO2,bikarbonat ve karbonat iyonları haline dönüşmüş durumdadır.

ÖRNEK:1.2
1O ppm çözünmüş CO2 içeren bir saf suyun pH değeri kaçtır?

ÇÖZÜM:
Su içinde çözünmüş karbondioksit aşağıdaki denge reaksiyonuna göre karbonik asit oluşturur.
CO2 + H2 O ↔ H2 CO3 ↔ H+ + H CO3 -
K1 = [H+] [ H CO3 -]
H2 CO3
Karbonik asitin ikinci ayrışmasa reaksiyonu denge sabiti birinciye göre çok düşüktür.( K2 =4.7.10-11 )Bu nedenle ikinci ayrışmadan ileri gelen H+ iyonları birincinin yanında ihmal edilebilir.Karbonik asitin birinci ayrışma kademesindeki denge sabiti K1 = 4.5.10-7 ve karbon dioksitin molar konsantrasyonu 10/44=0.227 mmol/L dir.Buna göre dengedeki [H+] iyonu konsantrasyonu,
4.5.10-7 =[H+] [ H CO3 -] buradan da [H+] =1.0 10-5 bulunur.O halde pH =5 olur.
0.227 .103
ÖRNEK:1.3
Bikarbonat alkalinitesi 100ppm Ca CO3 olan bir suyun pH değerini hesaplayınız. ÇÖZÜM:
Zayıf bir asit anyonu olan bikarbonat suyun içinde aşağıdaki gibi hidroliz olur.
H CO3 -+H2O ↔OH- + H 2CO3
Kh =[ OH- ] [H 2CO3]
[ H CO3 -]
Diğer taraftan Kh = Ksu / Ka dır.Ve Ksu =10-14 ve Ka =4.5.10-7 dir .Bu değerler yerine konularak [ OH- ] konsantrasyonu hesaplanabilir.
Bikarbonat iyonunun molar konsantrasyonu 100/50=2 mmol/L dir.Su içinde başka iyonlarında bulunduğu göz önüne alınarak,bikarbonat iyonu aktiflik katsayısının f=0.87 olduğu göz önüne alınırsa,bikarbonat iyonu aktifliği [ H CO3 -]=2.10-3 . 0.87=1.74. 10-3 bulunur.Bu değerler yerine konularak pH bulunabilir.

10-14 =[ OH- ] [H 2CO3] [ OH- ]= 6.22 10-6 pOH = 5.8
4.5.10-7 1.74. 10-3 pH =14-5.8 = 8.2

3.5.SERTLİK VE ALKALİLİK ARASINDAKİ BAĞLANTI
Su içinde alkaliliği meydana getiren H CO3 , CO3 ve OH anyonları kalsiyum ve magnezyumla birleşerek karbonat sertliğini meydana getirirler.
Eğer anyon miktarı Ca ve Mg katyonlarından fazla ise bu takdirde sodyum ve potasyum bileşikleri mevcut demektir ki bunlar suya setlik vermemektedir.Bu itibarla alkalilik iyonları ile Na ve K iyonları negatif karbonat olmayan setliği meydana getirmektedirler.
Sert suların yumuşatılmasında,suya ilave edilen kireç miktarının belirlenmesinde alkalilik dikkate alınmaktadır.
Sertlik ve alkalilik arasındaki ilişkileri belirtmek için Tablo 7-2 ve Tablo 7-3 verilmiştir.
TABLO 7.2. Toplam alkalilik ve sertlik mukayesesi

Laboratuvar . Sodyum ve Potas- Karbonat olmayan Karbonat
deneylerine yum bikarbonat sertlik sertliği
göre alka1i1iği
S O O A
S=A
O S-A A
S>A
Burada ; S = Toplam sertlik A = Toplam alkalilik.

ÖRNEK 7-5

Bir suyun toplam alkaliliği 100 mg/l ve toplam sertliği 150 mg/l ol¬duğuna göre karbonat ve karbonat olmayan sertlik miktarları nedir?
Çözüm
Tablo 7 - 2 de verilen durumlarla problemin mukayesesi yapılırsa, sertlik miktarı alkalilikten fazladır. Yani S> A; şu halde karbonat olma¬yan sertlik 150 - 100 = 50 mg/I, karbonat sertliği 100 mg/l dir.

TABLO 7 - 3. Sodyum ve hidroksit alkaliliğinin mukayesesi

Laboratuvar Sodyum Sodyum Kalsiyum veya Kalsiyum
deneyine hidroksit karbonat magnezyum hidroksit
göre karbonat
HA . HA=SA HA O Karbonat alka1iliği O
HA>SA HA O Karbonat alkaliliği HA-SA

Burada, HA = Hidroksit alkaliliği
SA = Sodyum alkaliliğidir.


ÖRNEK:7.6

Bir suyun toplam serliği 150 mg/L,toplam alkalinitesi 70 mg/L ve fenolftalein alkalinitesi 40 mg/L olduğuna göre,alkalinite ve setlik bileşenlerini bulunuz.

ÇÖZÜM:
Fenolftalein alkalinitesi=40>1/2 toplam alkalinite=70/2=35 mg/L olduğundan bikarbonat alkalinitesi mevcut değildir.
Karbonat alkaliliği=2 (70-40)= 60 mg/L
Hidroksit alkalinitesi=(2.40) – 70= 10 mg/L dir.

Tablo-7.2den S>A veya 105>70 olduğundan sodyum ve potasyum bikarbonat alkaliliği mevcut değildir.
Karbonat olmayan serlik=105 – 70= 35 mg/L
Karbonat sertliği = 70 mg/L
Hidroksit alkalinitesi=10 mg/L dir.


Tablo-7.2den sodyum alkaliliği 0 bulunur. Tablo-7.3ün en alt satırına bakıldığında sodyum karbonat ve sodyum hidroksit miktarları 0 olduğuna göre kalsiyum hidroksit 10 mg/L olarak bulunur.

7.6.ALKALİNİTENİN İÇME SUYU MÜHENDİSLİĞİ BAKIMINDAN ÖNEMİ

Alkalinitenin içme suyu mühendisliğini ilgilendiren en önemli noktası,sert suların yumuşatılmasında,suya ilavesi gereken kireç ve soda miktarlarının hesaplanmasında işe yaramasıdır.
İçme suyu borularının aşınmasına sebep olan korozyonun kontrolünde alkalinitenin önemi büyüktür.
Alkalinitenin bilinen kötü bir reaksiyonu yok¬tur. Ancak alkalinitesi fazla olan sular bir toplumun kullanışlarına sunulduklarında içim tadının hoş olmaması dolayısıyla fazla rağbet görmemek¬te ve o toplum içme sularını başka kaynaklardan temin etmektedir. Bu du¬rum bazı durumlarda çok ciddi tehlikeler doğurabilir. Zira, kullanılan bütün su kaynaklarının kontrol altına alınmasına imkan olmadığından televvüse maruz suların halk tarafından kullanılması, her zaman karşılaşılan prob¬lemlerden biridir. Bu itibarla ishale edilen sularda alkaliliğin belirli limitler arasında bulunması arzu edilir.

7.7.ALKALİNİTENİN HAVUZ SUYU BAKIMINDAN ÖNEMİ

Basit bir değişle toplam alkalinite pH taki hızlı değişmelere karşı suyun direncini sağlayan bazik(asidik olmayan)maddelerin toplamıdır.
Toplam alkalinite genellikle pH dengeleyicisi olarak bilinir. pH a ilişkin olup pH tan ayrı olarak ayarlanır.Bu alkalinite pH için tampon görevi yapıp dengeli olmasını sağlar.
Toplam alkalinite havuz suyu bakımından önemli bir değerdir.TA yı ayarlamadan pH ayarlamak ve sabit tutmak çok zor olur ve havuzu dengeye getirmek güçleşir.Sınır değerler problem çıkartır.

ALKALİNİTE TESTİ NEDEN YAPILIR?
Alkalinite testinin amacı hızlı pH değişikliklerine karşı havuz suyunun ne kadar güvenilir olduğunu belirlemektir.

DÜŞÜK TOPLAM ALKALİNİTE VE TA’YI YÜKSELTMEK

Düşük seviyede toplam alkalinite,az miktarda olsa bile, madde eklendiğinde pH nın dalgalanmasına yol açar.Suyun aşındırıcı olmasına neden olur.Havuzun sıvalı yüzeyleri ve derzleri erir,lekelenir,metal aksamları korozyona uğrar.Havuz suyunun yeşermesine neden olur ve yüzücülerin gözleri yanar.Bu gibi bir durumda pHı ayarlamak çok zorlaşır.Devlet su idarelerinden alınan suyun TA sı genelde düşüktür.
Sodyum bikarbonat(mutfakta kullanılan karbonat) pH ı fazla etkilemeden TA ’yı yükseltir. pH yükseltici olarak bildiğimiz sodyum karbonat da TA ’yı yükseltir fakat pH ı da aşırı derecede yükseltir ve TA ayarlamak için hiç de uygun değildir.
Sodyum bikarbonat kontrollü olarak havuza ilave edilir;100 m3 suya en fazla 4 günde 2kg ilave edilir.Her ilaveden önce TA ölçülüp sodyum bikarbonat havuza atılır.YÜKSEK TOPLAM ALKALİNİTE VE TA’YI DÜŞÜRMEK

Yüksek toplam alkalinite suyun kireçlenme eğilimine sebep olur. pH sürekli yukarıya çıkar ve devamlı olarak pH düşürücü ihtiyacı duyulur.Klor etkisini kaybeder ve su bulanıklaşır.
TA’nın yükselmesi genelde doldurma sularından kaynaklanmakta olup sık sık kontrolü gerekmektedir.‘Asit şok’ uygulamalar ile TA düşürülebilir.Pompa kapalıyken havuzun en derin noktasına yavaş yavaş pH düşürücü ilave edilir.Yarım saat kadar beklettikten sonra pompa tekrar çalıştırılır.pH =7’nin altına düştüğünde bu işleme devam edilmez.
Yüksek toplam alkalinite ise pH seviyesini değiştirme özelliğini sınırlayacağı için ters etki yaratacaktır.Toplam alkalinite sudaki bazik maddelerin bir ölçüsü olduğundan, pH ın da çok yüksek olduğu durumlarda yüksek alkalinite ile karşılaşılacaktır.Vasat yada ideal alkalinite sürekli kimyasal ayarlamalar yapılmaksızın pH ın uygun şekilde düzenlenmesini sağlar.Alkalinite testleri yaklaşık haftada bir kez yapılmalıdır.

İDEAL ALKALİNİTE SINIRLARI(HAVUZ SULARINDA)

80 -100 ppm PLASTER HAVUZLAR
100-150 ppm VİNİL HAVUZLARKaynak: http://makinecim.com/bilgi_8076_SU-KIMYASI

İyodometrik Yöntemle Bakır Miktar Tayini

04.01. Giriş

Standart iyot çözeltisi, I2 (aq) kullanarak yapılan titrasyonlara "iyodimetrik" bir kimyasal reaksiyon sonunda açığa çıkan iyodun titrasyonuna ise "iyodometrik" yöntemler denir.

I2 (katı)         à    I2 (aq)   çözünürlüğü çok az
I2 (katı) + I-    à   I3- (tri iyodür)   Kçç = 7.1 x l02
Katı haldeki iyodun saf sudaki çözünürlüğü en fazla 0.001 g kadarken, ortamda iyodür iyonu varsa tri iyodür (I3-) oluşumu ile çözünürlüğü çok artar. Tri iyodür çözeltisi, (I2 + I-) şeklinde düşünülür ve iyot çözeltisi olarak da ifade edilebilir.

I3+ 2e    à  3 I-   E0 =0.536 Volt  

Standart indirgenme potansiyeli fazla büyük olmadığı için çözeltide var olan her iyonu yükseltgeyemez. Doğrudan iyot çözeltisinin titrant olarak kullanıldığı; iyodimetrik yöntemlerin, uygulama alanıda fazla değildir. As3+ / As5+, Sb3+ / Sb5+, Sn2+ / Sn4+, H2S / S, S2O32- / S4O62- yükseltgemede kullanılır.

İndirekt yöntem olarak adlandırılan iyodometrik uygulamanın önemi daha fazladır.
An+   +     3I(fazla miktarda)        I3- (stokiyometrik oranda) + A(n-2)+
2 S2O32- (tiyosülfat iyonu) + I3-   à   S4O62- (tetratiyonat iyonu) + 3I-
Ortamda fazla miktarda iyodür anyonu varsa, An+ gibi bir iyonu indirger, stokiometrik oranda triiyodür açığa çıkar. Oluşan I3- ise, standart tiosülfat çözeltisi gibi bir başka indirgen çözeltiyle titre edilir. Triiyodürün başlangıçtaki kahverengi rengi giderek kaybolur ve dönüm noktasında I- un sarı rengi izlenir. Ancak dönüm noktasının hatasız izlenebilmesi için indikatör kullanılır. İyodometrik yöntemle çözeltideki IO3-, BrO3-, CIO3-, NO2-, Fe(CN)63-, MnO4-, Cr2O72-, Pb2+, Ba2+, Fe3+, Cu2+, O3, H2O2 ve organik peroksitler tayin edilebillir
İyodimetrik titrasyonlarda dönüm noktasını gösteren, eklenen titrant fazlası triiyodürün kahverengi rengidir. Ancak titre edilen çözelti ortamının renksiz olduğu (Sn2+ / Sn4+ gibi) koşullarda geçerlidir. Aksi halde ortama dönüm noktasını belirlemek amacı ile nişasta veya su ile karışmayan organik bir çözücü eklenmelidir. CCI4 veya CHCI3 gibi organik çözücülerde I2 nin tipik menekşe rengi izlenir. Dönüm noktasına yakın eklenen organik faz, şiddetlice çalkalanmalı ve ilk kalıcı menekşe rengin izlendiği anda titrasyon durdurulmalıdır.
Diğer seçenek ise suda nişasta süspansiyonunun kullanılmasıdır. Bu indikatör de dönüm noktasına doğru eklenmelidir. Triiyodür ile nişasta tipik koyumavi renk verir ancak ortam kuvvetli asidikse nişasta hidrolizle bozunur ve bu renklenme izlenmez. Mavi renk oluşumu heliks halka yapısına giren I2 dun özellikle Beta-amylose yapısındaki nişastalarda glikoz bilimleri arasına adsorpsiyonudur. Nişasta bir adsorpsiyon (yüzey tutulma) indikatörüdür. Nişasta yapısında elde edildiği köke göre Beta-amylose dışında, Alfa-amylose (amylopectin) de vardır ve I2 ile kırmızı-pembe renk verir. Diğer yapılan renksizdir.
Patates, pirinç veya mısır nişastasında hem Beta, hemde Alfa formu olmasına rağmen ticari nişastalarda Alfa formu çok az, suda çözünen Beta formu fazladır. Titrasyonlarda ticari nişastalar tercih edilir. Yukarıdaki titrasyon için (pirinç nişastasından) hazırlanan indikatör çözeltisine, bir kaç gün olan kararlılığını uzatmak ve bakteriyel etkilerini önlemek için, bir kaç damla kloroform veya HgI2 eklenmelidir.
04.02. Kullanılan Kimyasallar
% 2 lik Na2CO3
Derişik HNO3
% 8 lik KI
04.03 Deneyin Yapılışı
Hassas terazide yaklaşık 0,2 - 0,5 g kadar (Ws) örnek tartılır ve bir behere aktarılır. Üzerine 10 ml su ve 15 ml derişik HNO3 asit eklenerek, hacim dörtte birine ininceye kadar buharlaştırılır. Çözelti balonjoje içinde 250 ml ye seyreltilir.
250 ml ye seyreltilmiş çözeltiden 10 ml alınır. % 2 lik Na2CO3' dan çökelek oluşuncaya kadar eklenir. Aşırısını eklemeden kaçınılmalıdır. Bu çökelek buzlu asetik asit ile çözülür (pH ~ 5). % 8 lik KI den 3 - 4 ml eklenir ve 0.05 N Na2S2O3 ile kahverengi renk açılıncaya kadar titre edilir. Sonra 3 - 4 ml nişasta belirteci eklenir. Renk siyah olmalıdır. Tekrar Na2S2O3 ile titrasyona devam edilir ve ilk sarı rengin izlendiği anda (titrantın damladığı yerde rengin açıldığı an)  l g KSCN katılır. Kirli beyaz renk gözlenene kadar damla damla titrant eklenir. Harcanan titrant hacmi not edilir ve örnekteki bakır ağırlığı veya yüzdesi hesaplanır. 
Titrasyon öncesi: 
           2Cu2+ + 2I-      à    I2 (stokiyometrik oranda) + 2Cu+
Titrasyon tepkimesi:   
            I2 + S2O32-    à      2I- + S4O62-

04.04. Hesaplamalar
Ntitrant = Ayarlı Na2S2O3 çözelti normalitesi,
Vtitrant  = Eklenen titrant, Na2S2O3 hacmi, ml
Bakırın Atom   Ağırlığı =   Eşdeğer   Ağırlığı =    63.54
10 ml'lik çözelti için:
Bakır Ağırlığı (mg) = 63.54 x Ntitrant x Vtitrant
Orjinal çözeltideki bakır miktarı
% Cu = [Örnekteki Bakır Ağırlığı / Ws] x 100


Kaynak: www.kimyaevi.org

Hidrobromik asit ( HBr ) kullanım alanları

Hidrobromik asit, en kuvvetli asitlerden biridir. Hidroklorik asitten
daha etkilidir. Kaynama noktası yüksek olduğu ve indirgeme kâbiliyeti
kuvvetli olduğu için hidrobromik asit bâzı mineral cevherlerini
çözmede kullanılır. İlâç sanayiinde, bromürlerin, barbitutatların ve
hormonların îmâlatında kullanıldığı gibi petrol endüstrisinde
alkillendirme katalizörü ve hidrokarbonların kontrollü oksidasyonu
için yine katalizör olarak kullanılır. Kimyâsal analizlerde miyar
(belirteç) olarak kullanılır.


Kaynak: U.Ü. Anorganik Kimya Lab. föyü

Nessler belirteci nedir?

Sudaki serbest veya bağlı amonyağın tayininde kullanılan biz çözeltidir.

Hazırlanışı:
6 gr HgCl2 in 50 ml sudaki çözltisine, 7.4 gr KI 50 ml çözeltisi katılır. Çöken HgI2 dekantasyon yolu ile iki uc kere su ile yıkanır ve üzerine 5 gr KI ün 20 ml sudaki çözeltisi katılarak çözülür. Bu çözltiye NaOH katılarak 100 ml ye tamamlanır ve çözelti süzülerek kahverengi şişede saklanır.

Azeotropik karışım nedir?

Azeotropik karışım sıvı sıvı bir karışımın tek maddeymiş gibi kaynamaya başlayan karışımlara azeotropik karışımlar denir. Örnek Olarak Nitrikasit ve su karışımı verilebilir

Disproporsiyon Nedir?

Bir birleşiğin aynı reaksiyon içerisinde hem yükseltgenip hem indirgenme olayıdır bakir(+1) katyonunun bakir metaline ve bakir(+2) katyonuna bozunmasidir: 2Cu+ = Cu(k) + Cu(2+) Burda bir Cu+ digerine bir elektron verir, elektron alan 0 degerlikli metale indirgenmis olur, elektron verense Cu(2+) ya yukseltgenmis olur....

Popüler Yayınlar