Bu Sitede Ara

Site HaritasıDers Notları

1. GİRİŞ
Geniş anlamda bir kimyasal analiz cihazı, doğrudan doğruya saptanamayan bir sinyali kişilerin anlayabileceği bir şekle dönüştürerek veren bir enstrümandır. Yani bir cihaz, incelenen sistem ile kişi arasındaki iletişimi sağlayan bir aracıdır.Modern kimyacı bir analiz cihazının en yüksek verimle kullanılabilmesi için ne derecede elektronik bilgiye gereksinimi olduğu sorusu ile karşı karşıyadır. Görünen şudur ki kimyacının elektronik devrelerin çalışması hakkında kalitatif düzeyde bir bilgiye sahip olması istenir.


2. ELEKTRİK VE ELEMENTER ELEKTRONİKLER
Bir elektrik akımı, bir ortamdan bir yükün (şarjın) akmasıdır. Metalik iletkenlerde sadece elektronlar hareketlidir; akım sadece negatif yükün hareketiyle gerçekleşir. İyonik çözeltiler ve yarıiletkenler gibi ortamlarda hem negatif ve hem de pozitif yükler hareketlidir, elektrik akımının geçmesi bu iki yükün katkısıyla oluşur.


3. ELEKTROMAGNETİK IŞIN
Elektromagnetik ışın (radyasyon) ortamdan çok büyük hızlarda geçen bir enerji tipidir. Bu enerji ışıma ve ısıtma etkisiyle anlaşılabilir. X-ışınları, Ultraviyole ışınlar, mikrodalgalar ve radyo dalgaları bu tür enerjilerdir. Vakumdan gelerek bir maddenin yüzeyleri arasına giren ışının elektriksel vektörü, ortamda bulunan atom ve moleküllerle etkileşerek maddenin özelliklerine göre geçer, tutulur veya saçılır.


Dalga Özellikleri
Tanecik Özellikleri
Kuvantum Özellikleri


Işının Absorbsiyonu
Işının Emisyonu
4. OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI
Optik spektroskopisi cihazları ultraviyole (UV), görünür ve infrared (IR) bölgelerde çalışan cihazları kapsar. Spektroskopik yöntemler "emisyon", "absorbsiyon", "flüoresans" veya "saçılma" olaylarına dayanır. Her biri için kullanılan cihazın konfigürasyonunun diğerlerinden farklı olmasına karşın, temel kısımlar birbirine çok benzerlik gösterir.

Bir çözeltinin absorbansı A = lot T = log (P0/P) eşitliği ile verilir. Geçirmenin tersine, gelen ışın demetinin gücü arttıkça absorbans değeri de artar. Absorbans, ışının geçtiği ortamın yol uzunluğu (path length) ve absorblayıcı taneciklerin konsantrasyonu ile orantılıdır.

Absorblayıcı Maddeler
Kalitatif ve Kantitatif Analizler
Ultraviyole ve görünür absorbsiyon spektroskopisinde molar absorbtiviteler 0-105 aralığında değişir. Herhangi bir pikin e değerinin büyüklüğü, taneciklerin yakalama kesitine ve bir enerji absorbsiyon geçişi olasılığına dayanır. e ve bu  parametreler arasındaki  bağıntı e = 8.7 x 1019 PA eşitliğiyle verilir.

7. İNFRARED ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ
Elektromagnetik spektrumun infrared (IR) bölgesi, dalga sayısı 12800-10 cm-1 veya dalga boyu 0.77-1000 mm aralığındaki ışını kapsar. Uygulama ve cihaz yönünden IR spektrum üç gruba veya bölgeye bölünür. Analitik uygulamalarda en çok kullanılan bölge, orta IR ışının bir bölümü olan 4000- 670 cm-1 veya 2.5-15 mm aralığındaki kısımdır.

Işın demeti şeffaf bir ortamdan geçtiği zaman radyant gücün bir kısmı, demetin geliş yönüne göre çeşitli açılarla her yönde saçılır. Ortamdaki tanecikler moleküler boyutlardaysa saçılan ışın gözle saptanamaz; buna "Rayleigh saçılması" denir. Ortamdaki tanecikler ışının dalga boyu ile kıyaslanabilir boyutlarda olursa saçılma, Tindal etkisi veya bulanıklık şeklinde gözlenebilir.

Cihaz ve Uygulamalar

Fluoresansın Teorisi
Fluoresans Analiz Cihazları
Nefelometre ve Türbidimetre

Alev Spektroskopisinin Teorisi
Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi
Atomik Emisyon Spektroskopisi
Atomik Fluoresans Spektroskopisi

Ark ve Kıvılcım Kaynakları
Argon Plazma Kaynakları
Emisyon Cihazları ve Uygulamalar

15. NÜKLEER MAGNETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ
Kuvvetli bir magnetik alan bazı çekirdeklerin enerjilerini, bunların magnetik özelliklerine göre, iki veya daha fazla kuvantize seviyeye ayırır. Böylece, yaratılan magnetik enerji seviyeleri arasında uygun frekanslardaki elektromagnetik ışının absorbsiyonu ile geçişler olur. Bu durum ayni ultraviyole veya görünür ışının absorbsiyonuyla meydana gelen elektronik geçişlere de benzer.


18. KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ
Bir kütle spektrumu kimyasal yapı hakkında önemli bilgiler verir. Spektral veriler, bazı bakımlardan,infrared ve NMR spektralardan daha kolay tanımlanır; çünkü bilgiler, bir örneğin, yapısal bileşiminin moleküler kütlesi cinsinden ifade edilir. Ayrıca verilerden analitin molekül ağırlığı da doğru olarak saptanabilir. Kütle spektrası kompleks karışımların kantitatif analizlerinde de kullanılır. Burada, değişik kütlelerdeki iyon akımlarının konsantrasyonla olan ilişkisinden yararlanılır.


19. ELEKTROANALİTİK KİMYA
Elektroanalitik kimya, bir çözeltinin elektriksel özelliklerine dayanan bir grup kantitatif analitik yöntemleri içerir. Elektroanalitik yöntemler çözeltinin konsantrasyonu ile potansiyel, akım, direnç (veya iletkenlik), kapasitans veya elektrik miktarı gibi herhangi bir elektrik parametresi arasındaki doğrudan ilişkiye dayanan yöntemler; bir titrasyonun eşdeğerlik noktasının elektrik parametrelerinden birine göre saptanmasına dayanan yöntemler; ve, bir elektrik akımı ile çözeltideki maddenin tartılabilir bir şekle dönüştürülerek ayrılmasına dayanan yöntemler olarak gruplandırılabilir.

Elektrotlar


21. KROMATOGRAFİYE GİRİŞ

22. SIVI KROMATOGRAFİSİ

23. GAZ - SIVI KROMATOGRAFİSİ
EKLER

Yararlanılan Kaynak

Kaynak:
http://www.bayar.edu.tr/besergil/enstrumental_analiz.htm

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar