Bu Sitede Ara

Site Haritası

Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Kimya Lab. Föyü


Deney no ve Deney adı:                                                                                       Sayfa numarası:

1. Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleriyle Tanınması................................................1
2. Magnezyumun Eşdeğer Gram Kütlesinin Tayini.............................................................3
3. Yerdeğiştirme Tepkimeleri............................................................................................7
4. Naftalinin Erime ve Donma Noktası Tayini...................................................................11
5. İyonlaşma Sabiti. Hidrojen İyonu Konsantrasyonu. pH ve Tampon Çözeltiler.................. 15
6. Kimyasal Reaksiyon Hızı..............................................................................................19
7. Kristallendirme.............................................................................................................25
8. Saf Bir Maddenin Erime ve Donma Noktası Tayini........................................................29
9. Sıcaklığın Reaksiyon Hızına Etkisi..................................................................................31
10. Gravimetrik Miktar Analizi ve Stokiyometri.................................................................33
11. Uçucu Bir Sıvının .Vlol Kütlesinin Belirlenmesi..............................................................37
12. Asit-Baz Titrasyonu.....................................................................................................41
13. Bir Tepkimede Çıkan Gaz Kütlesinin Belirlenmesi.........................................................45
14. BirTuzun Çözünürlüğünün Tayini...................................................................................47
15. Çöktürme ve Süzme......................................................................................................51
16. Çözelti Hazırlama..........................................................................................................57
17. Basit Dcstilasyon..........................................................................................................61
18. Difüzyon........................................................................................................................65
19. Donma Noktası Alçalması İle Molekül Ağırlığı Tayini. (Kriyoskopi).................................69
20. Reaksiyon Isısının Hesaplanması.....................................................................................73
21. Kütlenin Korunumu........................................................................................................77
22. Asit Baz Reaksiyonları ve pH Tayini................................................................................79
23. Bazı İnorganik Tuzların Seyreltik Asitle Etkileşimi.............................................................81
24. İndirgenme Yükseltgenme Reaksiyonları..........................................................................83
25. Bakınn Bazı Kimyasal Tepkimeleri..................................................................................87
26. Tuz Çözeltilerinde Kimyasal Denge..................................................................................91
27. Hidratlarmış Bir Tuzun Formülü.......................................................................................95
28. Karışımların Ayrılması.....................................................................................................99
29. Kimyasal Tepkime Çeşitleri............................................................................................103
30 Asit ve Baz Çözeltilerinin Standardize Edilmeleri............................................................. 107
31. Bakır Oksidin Eldesi ve Mol Kütlesi...............................................................................111
32. iletkenlik Tayini..............................................................................................................113
33. Katı ve Sıvıların Yoğunlukları..........................................................................................117
34. Gazların Yoğunluklarının ve Formül Kütlelerinin Saptanması............................................ 121
35. Gravimetrik Analiz Yöntemi İle Klorür Tayini...................................................................125
36. Elektrokimyasal Piller......................................................................................................127
37. Elektroliz.........................................................................................................................131
38. Elektrolitik Kaplama........................................................................................................135
39. Destilasyon......................................................................................................................139
40. Su Buharı Destilasyonu.....................................................................................................143


İndirmek için tıklayın ( Yandex Disk )

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar