Bu Sitede Ara

Site Haritası

Bilecik Ünv. Genel Kimya Laboratuvar Föyü


DENEY ADI
Maddelerim Kimyasal Ve Fiziksel özellikleriyle Tanınması
Çözeltilerin Hazırlanması
Avagadro Sayısı,Mol kavramı vc Mg’un Atom Ağırlığının Tayini
Stokiyometri I
Bir Hidrattaki Su mikarının Tayini
Uçucu bir Sıvının Molekül Kütlesinin Belirlenmesi
Gazların Difıizyonu
Damıtma (Destilasyon) ve Su Buharı Destilasyonu
Donma Noktası Alçalması
Çözünürlük ve Saflaştırma
Reaksiyon Hızı vc Hız sabitinin Belirlenmesi
Kataliz I
Kimyasal Denge I
Asidimetrik Titrasyon ve Bilinmeyen bir asitin Mol Kütlesinin Tayini
Tampon Çözeltilerin Hazırlanması
Alev emisyonu
Amfoterlik
İndirgenme-Yükscltgcnme Reaksiyonları
Elcktrokimyasal Hücreler
Uçucu bir Sıvının Mol Kütlesinin(MA) Belirlenmesi 
Kataliz II
Bir Maddenin En Basit Formülünün Bulunması
Stokiyomctri II
Süblimleşme vc Erime Noktası Tayini
Kimyasal Denge II
Eşdeğer Ağırlık Tayini
Diazonyum Tuzu Eldesi
Ester Sentezi(îzoamil Asetat)
Salisilik Asit ile Asetik Asitin Estcrlcşmcsi(Aspirin Sentezi)
Ester hidrolizi


İndirmek için tıklayın ( Yandex Disk )

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar