Bu Sitede Ara

Site Haritası

ANALİTİK KİMYA LABORATUVAR SORULARI

ANALİTİK KİMYA LAB. I   SORULARI                     

1.        Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayınız.

Ag(NH3)2+ + Cl- + KI                    ====

CH3CSNH2 + 2 H2O                     ====

CrO2- + 3 H2O2 + 2 NaOH            ====

Ni2+ + 2 NH3 + 2 H2O                   ====

BaCO3 + 2 CH3COOH                 ====

Fe(CN)64- + FeCl3                          ====

AgI + Zn                                        ====

NO3- + H2SO4                               ====

2.        I. II. III. IV. ve V. Grup katyonların ve I. II. III. IV. ve V Grup anyonları nelerdir, gruplarını ve belirteç reaktiflerini yazarak sistematik olarak ayırınız?

3.        Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız;

Molarite:

 

Normalite:

 

Konsantrasyon:

 

Çözelti:

 

Çözünürlük çarpımı:

 

Ortak iyon etkisi:

 

Yabancı iyon etkisi:

 

Tampon çözelti

 

4.        Yoğunluğu 1,05 g/cm3 olan 0,05 M 50 ml H2SO4 çözeltisi hazırlamak için Yoğunluğu 1,1 g/cm3 olan %96 lık H2SO4 çözeltisinden  kaç ml almak gereklidir.

5.        a) CI- konsantrasyonu  0.0740 M olan 500 ml‘lik çözeltisini, katı BaCI2.H2O dan nasıl hazırlarsınız.

b) Yoğunluğu 0.9538 olan %11’lik (w/w) NH3’ün molar analitik konsantrasyonunu hesaplayınız.

 

 ANALİTİK KİMYA LAB. II. VİZE SORULARI

 

1.   Hg2+, Cu2+, Cd2+, Sn2+, Ni2+, Fe3+, Ca2+, Ba2+, NH42+, K+ katyonlarını ihtiva eden bir örnek çözeltide bu katyonların analizini sistematik olarak çıkarınız.

2.   II: ve III. Grup katyonlarını içeren bir numune de HCI derişimi 0,01 M dır. Bu numuneye doygun H2S (0,1 M) ilave edildiğinde III. Gruptan Zn2+ nın (0,1M) II. Grupla beraber çöküp çökmeyeceğini araştırınız.(ZnS) Kçç:4,5x10-24, Ka1:5,7x10-8, Ka2:1,2 x10-15

3.   Yoğunluğu 1,2 g/ml olan % 35 lik derişik HI çözeltisinden 20 ml alınarak 500 ml ye seyreltiliyor. Son çözeltinin molaritesini bulunuz. (H:1, I:127)

4.   I.grup katyonlarının NaOH ve NH3 ile verdikleri reaksiyonları yazınız.

5.   Aşağıdaki reaksiyonları (adı yazılanların formüllerini yazarak) tamamlayınız.

     Kurşun klorür  + 2HCI

     Tiyoasetamit + 2H2O

     Bizmut Sülfür + 2NO3- + 8H3O

     Krom Hidroksit +NaOH

     Fe3+ + Tiyosiyanür İyonu

     Baryum Karbonat + CH3COOH

     Sn2+ + NO3- + H+ + CI-

     Hg2CI2 + Amonyak

 

 ANALİTİK KİMYA LAB. I   BÜTÜNLEME SORULARI                     

1.   Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayınız.

Ag(NH3)2+ + Cl- + KI                    ====

CH3CSNH2 + 2 H2O                     ====

CrO2- + 3 H2O2 + 2 NaOH            ====

Ni2+ + 2 NH3 + 2 H2O                   ====

BaCO3 + 2 CH3COOH                 ====

Fe(CN)64- + FeCl3                          ====

AgI + Zn                            ====

NO3- + H2SO4                               ====

2.   I. II. III. IV. V. Grup katyonların ve I. II. III. Grup anyonları nelerdir, gruplarını ve belirteç reaktiflerini belirterek sistematik olarak ayırınız.

3.   Yoğunluğu 1,05 g/cm3 olan 0,05 M 50 ml H2SO4 çözeltisi hazırlamak için Yoğunluğu 1,1 g/cm3 olan %96 lık H2SO4 çözeltisinden  kaç ml almak gereklidir.

4.   III. Grup katyon sülfürlerininçökmesi için gerekli yüksek sülfür iyonu derişimi alkali (bazik) çözeltilerde sağlanabilir. Bu bazik çözelti krom ve aluminyumunda bu grupta hidroksitleri halinde çökmesine neden olur. Ancak IV. Gruptan Mağnezyumunda hidroksit halinde çökerek girişim yapması söz konusudur. Bu girişimi engellemek için ne yapılabilir.

          (AI(OH)3 Kçç: 1,9x10-33 ve Cr(OH)3 Kçç:1x10-30,  Mg(OH)2 Kçç: 1,2x10-11)

5.   II ve III. Grup katyonlarını içeren bir numune de HCI derişimi 0,01 M dır. Bu numuneye doygun H2S (0,1 M) ilave edildiğinde III. Gruptan Zn2+ nın (0,1M) II. Grupla beraber çöküp çökmeyeceğini araştırınız?       (ZnS) Kçç:4,5x10-24, Ka1:5,7x10-8, Ka2:1,2 x10-15

 

ANALİTİK KİMYA LAB. I. ARASINAV SORULARI

                                                                                                                                                                           

1.        Gravimetri ve Volumetriyi tarif ederek, bir analizin volumetrik olarak yapılabilmesi için gerekli şartları açıklayınız?

 

2.        a) NaHCO3 ve Na2CO3 bulunan bir çözeltide NaHCO3 ve Na2CO3 miktarlarını bulabileceğiniz bir metod öneriniz?

b) Geri titrasyon nedir, niçin yapılır?

 

3.        50 ml 0,05 M NaOH’in 0,1 M HCI ile titrasyonundaki değişimleri aşağıdaki titrant hacimleri için hesaplayınız?

a) 24,50 ml                b) 25,00 ml          c)25,50 ml

 

4.        Bir magnetit cevherinin (Fe3O4 veya FeO.Fe2O3) 1,1324 g’ı derişik HCI çözeltisinde çözülerek Fe2+ ve Fe3+ iyonlarını içeren bir çözelti haline dönüştürülüyor. HNO3 ilave edildikten sonra bir kaç dakika kaynatılarak çözeltideki Fe2+ iyonlarının tamamı Fe3+ ya dönüştürülüyor. Fe3+ iyonları NH3 ilavesiyle Fe2O3.xH2O şeklinde çöktürülüp süzülüp yıkanıyor. Çökelek 1000oC da yakılarak 0,594 g saf Fe2O3 elde ediliyor.     a) Fe yüzdesini     b) Fe3O4 yüzdesini hesaplayınız?

 

5.        Bir çözelti NaHCO3 ve Na2CO3 karışımını içermektedir. Bu çözeltiden alınan 50 ml bir karışım fenolftaleyn indikatörü dönüm noktasına kadar titrasyonu için 22,1 ml 0,1 M ayarlı HCl harcanmıştır. İkinci bir 50 ml’lik kısım için bromokrezol yeşili indikatörü dönüm noktasına kadar titre edildiğinde 48,4 ml HCI gerekmektedir. Karışım çözeltisinin bileşimini bularak çözünen türlerin molar konsantrasyonlarını hesaplayınız?

                                                                                                                                              

ANALİTİK KİMYA II SORULARI

1.   Krom ihtiva eden 800 mg numune çözülerek krom kromata yükseltgeniyor. Sonra 0,2 M AgNO3’ün 10 ml’si ile muamele ediliyor. Oluşan Ag2CrO4 süzülerek uzaklaştırılıyor. AgNO3’ün fazlası 0,12 M KSCN’nin 14,5 ml’si ile titre ediliyor. Numunedeki % Cr2O3 miktarını hesaplayınız.? 

2.   pH’sı 10’a tamponlanmış bir içme suyu numunesi eriokrom T indikatörü yanında 38,41 ml 4,652x10-3 M EDTA ile titre ediliyor. a) ppm CaCO3 ve b) ppm CaO cinsinden suyun sertliğini hesaplayınız?

3.   Na2SO4 ve K2SO4 karışımından 1,5815 g tartılıp suda çözülüyor. Çözeltiye yeterince Ba2+ ilave edilip elde edilen çökelek tartılıyor ve 2,3342 g geliyor. Karışımdaki tuzların yüzde oranlarını bulunuz? (K: 39 Na: 23 Ba: 137 S: 32 O: 16)

4.   Bir çözelti NaHCO3 ve Na2CO3 karışımını içermektedir. Bu çözeltiden alınan 50 ml bir karışım fenolftaleyn indikatörü dönüm noktasına kadar titrasyonu için 24 ml 0,1 M ayarlı HCl harcanmıştır. İkinci bir 50 ml’lik kısım için bromokrezol yeşili indikatörü dönüm noktasına kadar titre edildiğinde 42 ml HCI gerekmektedir. Karışım çözeltisinin bileşimini bularak çözünen türlerin molar konsantrasyonlarını hesaplayınız?

5.   1, 3147 g Mg, Hg(II) ve Zn klorürleri bulunan bir örnek 25o ml suda çözünüyor. Bu çözeltiden alınan 50 ml’lik bir kısma (pH 10 yapılarak) 25 ml 0,05331 M EDTA ilave ediliyor. EDTA’nın fazlası 11,43 ml 0,01816 M MgCI ile geri titre ediliyor. İkinci bir 5o ml’lik kısım alınarak Zn ve Hg(II)’nin kompleksleşmesi için NaCN’nin aşırısı kullanılıyor. Sonra numunedeki Mg, 16,83 ml 0,005583 M EDTA ile titre ediliyor. Eşdeğerlik noktası esnasında çözeltiye formaldehidin aşırısı, CN- ve Zn(CN)42- ile reaksiyon vermesi için ilave ediliyor. Bu esnada serbest hale geçen Zn2+ 28,47 ml 0,005583 M EDTA ile titre ediliyor. Numunedeki her bir metalin yüzdesini hesaplayınız?                                                                      

      (Zn: 65 Mg: 24 Hg: 200)

                                                                                                                  

 

ANALİTİK KİMYA LAB. I  SORULARI

1        Hg2+, Cu2+, Cd2+, Sn2+, Ni2+, Fe3+, Ca2+, Ba2+, NH42+, K+ katyonlarını ihtiva eden bir örnek çözeltide bu katyonların analizini sistematik olarak çıkarınız.

2        II. ve III. Grup katyonlarını içeren bir numune de HCI derişimi 0,01 M dır. Bu numuneye doygun H2S (0,1 M) ilave edildiğinde III. Gruptan Zn2+ nın (0,1M) II. Grupla beraber çöküp çökmeyeceğini araştırınız.(ZnS) Kçç:4,5x10-24, Ka1:5,7x10-8, Ka2:1,2 x10-15

3    a) Yoğunluğu 1,5 g/ml olan % 47 lik derişik HF çözeltisinden 20 ml alınarak 5 M HF çözeltini nasıl hazırlarsınız?(H:1, F:19)

b) Formüllerini yazınız: Tiyoasetamit, Civa(I) klorür, Dimetilglioksim, Bakır(I) siyanür, Kral suyu, Baryum fosfat, Demir(III) sülfür, Gümüş oksit, Stransiyum nitrat, Kurşun asetat.

4    IV. ve V. gruptaki bazı katyonlar alev deneyi ile tanınabilmektedirler. Bu alev deneyinin temeli neye dayanmaktadır. Gözlenen renkli ışınların farklı maddeler için seçici olmasını ve bu görünen renklerin oluşum sebebini bir örnekle açıklayınız.

5    Aşağıdaki reaksiyonları (adı yazılanların formüllerini yazarak) tamamlayınız.

Kurşun klorür  + 2HCI                        ===

Tiyoasetamit + 2H2O               ===

Bizmut Sülfür + 2NO3- + 8H3O+===

Baryum Karbonat + CH3COOH         ===

Cu(NH3)42+ + 4CN-                ===

Zn(OH)2 + 4NH3                    ===

Ag(NH3)+ + CI- + 2HNO3      ===

Ni2+ + 2NH3 + 2H2O              ===

Fe(CN)64- + FeCI3                  ===

3HgS + 2NO3- + 8H+              ===

 

ANALİTİK KİMYA LAB. I   YARIYIL SONU SORULARI                     

1.      Aşağıdaki reaksiyonları tamamlayınız.

Ag(NH3)2+ + Cl- + KI             ====

CH3CSNH2 + 2 H2O                           ====

CrO2- + 3 H2O2 + 2 NaOH      ====

Ni2+ + 2 NH3 + 2 H2O                         ====

BaCO3 + 2 CH3COOH                       ====

Fe(CN)64- + FeCl3                    ====

AgI + Zn                                  ====

NO3- + H2SO4                         ====

2.      I. II. III. IV. V. Grup katyon ve anyonların yazarak, gruplarını ve belirteç reaktiflerini de belirterek sistematik olarak ayırınız.

3.      III. Grup katyonlarından Al3+’nın bazik ortamda hidroksiti halinde çöktürülebilmektedir. Ancak IV. Gruptan Mağnezyumun da hidroksit halinde çökerek girişim yapması söz konusudur. Mg2+’nın bu girişimi engellemek için pH hangi aralıkta tutulmalıdır.

       (AI(OH)3 Kçç: 3x10-34,  Mg(OH)2 Kçç: 7,2x10-12)

Not: Katyonların çözeltideki konsantrasyonları 0,1 M ve çözelti ortamından bir katyonun konsantrasyonunun 100 000 de 1’i ortamda kalıncaya kadar uzaklaştığında çökmenin tamamlanmış olacağını dikkate alınız.

4.      a) CI- konsantrasyonu  0.0740 M olan 500 ml‘lik çözeltisini, katı BaCI2.H2O dan nasıl hazırlarsınız.

a)     Yoğunluğu 0.9538 olan %11’lik (w/w) NH3’ün molar analitik konsantrasyonunu hesaplayınız.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar