Bu Sitede Ara

Site Haritası

Kimyasal Terimler ( İngilizce - Türkçe )

İngilizce  Teknik Terim Türkçe Terim
Abnormality Anormallik
Abrasion Aşınma
Abridged Application Kısaltılmış Başvuru
Absolute Mutlak
Absolute Alcohol Mutlak Alkol
Absorbance Absorbans
Absorbent Absorban/Emici
Absorption Absorpsiyon/Emilim
Absorption Chromatography Absorpsiyon Kromatografisi
Absorption Spectrum Absorpsiyon Spektrumu
Abstract  Özet
Abuse Kötüye Kullanım/Suistimal
Accelerate Hızlandırmak/İvmelendirmek
Accelerated Hızlandırılmış
Accelerated Stability Hızlandırılmış Stabilite
Acceptable Quality Level Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi
Acceptance Range Kabul Aralığı
Accuracy Doğruluk
Acetylation Asetilleme
Acid Asit
Acid Insoluble Ash Asitte Çözünmeyen Kül
Acid Neutralizing Capacity Asit Nötralizasyon Kapasitesi
Acid Value Asit Değeri
Acidity  Asitlik
Acquired Edinilmiş
Action Level Aksiyon Düzeyi
Action Limit Aksiyon sınırı
Activated Charcoal Aktif Kömür
Active Aktif
Active Ingredient  Etkin Bileşen
Active Material Etkin Materyal
Active Substance  Etkin Madde
Activity Etkinlik
Actuator Çalıştırıcı
Acute Akut
Acute Hazards  Akut Zarar/Tehlike
Acyl Açil
Acylation Açilleme
Add - on - Therapy Ek Tedavi
Added Substances Katkı Maddeleri
Additive Katkı Maddesi
Adenoma Adenom
Adenovirus Infection Adenovirüs Enfeksiyonu
Adhesive Yapışkan
Adjuvant  Destek/Yardımcı
Administration Uygulama/Veriliş
Administration Device Uygulama Cihazı
Adolescence Ergenlik
Adolescent Adolesan/Ergen
Adsorbent Adsorban/Tutucu
Adsorption Adsorpsiyon
Adult Erişkin/Yetişkin
Adulterant  Bozucu (saflığı) madde
Adverse Effects Advers(Ters) Etkiler
Adverse Reaction Advers (Ters) Reaksiyon
Aerob Aerob
Aerobic  Aerobik
Aerobic Microbial Count  Aerobik Mikrop Sayımı
Aerosol Aerosol
Affect Etkilemek
Affinity Afinite
Agar Agar
Agarose Gel Agaroz Jel 
Agent Ajan/Madde
Agglutination Aglütinasyon
Agglutinin  Aglütinin
Aggregate Küme/Topak
Aggregation Agregasyon/Kümeleşme/Topaklaşma
Aggressive Agresif
Agglomeration Topaklaşma
Aging Yaşlanma/Eskime
Aging Effect Yaşlanma/Eskime etkisi
Aging Test Yaşlanma testi
Agitation Method Karıştırma yöntemi
Agranulosis Agranüloz
Air - Born Hava kaynaklı
Air - Born Particulate Hava kaynaklı partikül
Air - Born Particulate Count Hava kaynaklı partikül sayımı
Air - Born Viable Particulate Count Hava kaynaklı canlı partikül sayımı
Air Acetylene Flame Hava asetilen alevi
Air Condenser Hava yoğunlaştırıcı
Air Handling Havanın işlenmesi
Air Jet and Sonic Sifter Sieve Hava Jeti ve Ses Titreşimi İle Çalışan Elek
Air Lock Hava Kilidi
Air Sample Hava numunesi
Airway  Hava Yolu
Alcohol Soluble Extractives Alkolde Çözünen Ekstraktlar
Aldehyde Aldehit
Alert Level Uyarı Düzeyi
Alert Limits Uyarı Sınırları
Algebraic Cebirsel
Aliquot  Temsili miktar/parça
Alkaline Alkalen/Baz
Alkaline Earth Metals  Toprak Alkali Metaller
Alkalinity  Alkalenlik/Bazlık
Alkaloid Alkaloit
Alkyl Alkil
Alkylation Alkilasyon
Allergen Alerjen
Allergic Alerjik
Allograft Alogreft
Allotropy Alotropi
Almond Oil Badem Yağı
Alopecia Alopesi/Kellik
Amber Amber
Ambient Ortam
Amblyopia Ambliyopi
Ambulant Gezici/Ayakta
Amorph Amorf
Amorphous Amorf
Amperometer Ampermetre
Amperometric Titration  Amperometrik Titrasyon
Amperometry Amperometri
Ampholyte Amfolit
Amphoter  Amfoter
Amphoteric Amfoterik
Amphoteric Electrolyte Amfoterik Elektrolit
Amplifier Circuit Kuvvetlendirici Devre
Amplify Kuvvetlendirmek
Amplitude Genlik
Ampoule Ampul
Amputation Ampütasyon
Anaerob Anaerob
Anaerobic Anaerobik
Analgesic Analjezik/Ağrı kesici
Analogue Analog
Analyser Analiz edici
Analysis Analiz
Analyst Analizci
Analytical Balance Analitik Terazi
Analytical Method Validation Analitik Yöntem Geçerliliği
Analytical Sieve Analitik Elek
Analytical Validation Report Analitik geçerlilik/validasyon/onay raporu
Anaphylactic Anaflaktik
Anesthetic Anestetik
Angina Pectoris Angina Pektoris
Angle of Incidence Geliş Açısı
Angle of Repouse Yığın Açısı
Angular Velocity Açısal Hız
Anhydrous Susuz
Anhydrous Substance Susuz Madde
Animal Drug Veteriner İlacı
Anion Anyon
Anionic Anyonik
Annual Information (Ann-Info) Yıllık Bilgilendirme
Annual Review Yıllık Gözden Geçirme
Anode Anot
Antagonism Antagonizma
Antagonist Antagonist
Antibacterial Antibakteriyel
Antibiotic Antibiyotik
Antibody Antikor
Anticoagulant Antikoagülan
Anticonvulsant Antikonvülzan
Anticonvulsive Antikonvülzif
Antidepressant Antidepresan
Antidepressive Antidepresif
Antidiabetic Antidiyabetik
Antidiaretic Antidiyareik
Antidote Antidot
Antiemetic Antiemetik
Antiepileptic Antiepileptik
Antigen Antijen
Antihelmentic Antihelmentik
Antihistaminic Antihistaminik
Anti-Inflammatory Antiinflamatuvar
Antimicrobial Antimikrobiyal/Antimikrobik
Antimicrobial Effectiveness Testing Antimikrobiyal/Antimikrobik etkinlik testi
Antineoplastic Antineoplastik
Antioxidant Antioksidan
Antiphlogistic Antiflojistik
Antipyretic  Antipiretik/Ateş düşürücü
Antirheumatismal Antiromatizmal
Antiseptic Antiseptik
Antiseptic Agent Antiseptik madde
Antiserum Antiserum
Antitoxin Antitoksin
Antitussive Antitussif/Öksürük kesici
Antiviral  Antiviral
Anxiety Anksiyete
Anxiolytic Anksiyolitik
Aperture (sieve) Delik genişliği
Apparatus Alet
Apparatus SuitabilityTest Alet Uygunluk Testi
Apparent Efficiency Kolon Verimi(Kromotog.)
Apparent Viscosity Görünen Vizkozite
Appearance Görünüş
Apparent Density Serbest Yoğunluk
Applicator Aplikatör
Approved Onanmış/Onaylanmış
Apyrogen Apirojen
Aqueous Sulu
Aqueous Liquid Sulu Sıvı
Aqueous Phase Sulu Faz
Area (Chromatography) Alan (Kromatografi)
Armamentarium of Treatments Tedavi araçları
Aromatic Aromatik
Arterial Arteriyel
Ascending Paper Chromatography Çıkan Kağıt Kromatografisi
Ascites Assit
Aseptic Aseptik
Aseptic Processing Area Aseptik İşlem Alanı 
Ash Kül
Ashless Külsüz
Assay Tayin/Deneme
Assembly Düzenek
Assurance Güvence
Astringent Astrenjan/Büzücü
Atmospheric Atmosferik
Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI) Atmosferik Basınçta Kimyasal İyonizasyon 
Atomic Absorption Atomik Absorpsiyon
Atomic Absorption Spectrometry Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi
Atomic Emission Spectrometry Atomik Emisyon Spektrometrisi
Atrial Atriyal
Atrophy Atrofi
Auricular Use Kulağa Uygulama
Auto - Oxidation  Oto - Oksidasyon
Auto - Sampler Otomatik Numuneleme Cihazı
Autoclave Otoklav
Automated Method Analysis Otomatik Yöntem Analizi
Automatic Injection Device Otomatik enjektör(Vet.)
Average Weight Ortalama Ağırlık
Back Pressure Geri Basınç
Bacteria Bakteri
Bacterial Bakteriyel
Bacterial Endotoxin Bakteriyel Endotoksin
Bactericide Bakterisit
Bacteriology Bakteriyoloji
Bacteriophage Bakteriyofaj
Bacteriostatic Bakteriyostatik
Bag Torba
Balling Gun  İlaç Tabancası(Vet.)
Barrel Fıçı
Barrel of a Syringe Enjektör Haznesi
Barrier Engel
Base Baz
Basic Bazik
Basket Sepet
Batch  Seri
Batch Numbering System Seri Numaralandırma Sistemi
Batch Production Procedure Seri Üretim İşlemi
Batch Records Seri Kayıtları
Batch Release Serinin Serbest Bırakılması
Bath Additive Banyo Katkı Maddesi
Bead Boncuk
Beak Dipping Gaganın Daldırılması(Vet.)
Beaker Beher
Bedside Diagnosis Yatak başında tanı
Bee Wax Balmumu
Bee-Hive Strip Arı Kovanı Şeridi(Vet.)
Bee-Smoke Paper Arı Tütsü Kağıdı(Vet.)
Bee-Smoke Stick Arı Tütsü Çubuğu(Vet.)
Benign  Selim/İyi huylu
Beyond - Use Date Son Kullanım Tarihinden Sonra Belirlenen Ek Kullanım Süresi
BID Günde İki Defa
Bile Salt Safra Tuzu
Binder Bağlayıcı
Bio - Batch Biyo Seri
Bioassay  Biyolojik tayin/Biyoesey
Bioavailability Biyoyararlanım
Bioburden Canlı Organizma Yükü
Biocompatibility Biyolojik geçimlilik
Biodegradation Biyolojik Olarak Bozunma
Bioequivalence Biyoeşdeğerlik
Biological Indicator Biyolojik belirteç/Gösterge
Biological Reactivity Test Biyolojik Reaktiflik Testi
Biomarker Biyogösterge
Biosensor Biyoalgılayıcı
Biotechnology Biyoteknoloji
Biotechnology Derived Article Biyoteknolojik ürün
Biotherapy Biyoterapi
Biotransformation  Biyotransformasyon
Birefrigence Çift Kesişme
Bisect Tablet Çentikli Tablet
Bladder Irrigation Mesane Yıkama  
Blank Kör
Blank Corrections Kör Düzeltmeler
Blank Titration Kör Titrasyon
Blender Parçalayıcı
Blending Harmanlama
Blister Blister
Blocker  Blokör/Bloke edici
Boiling Point Kaynama Noktası
Bolus Bolus
Borderline  Sınırda
Borderline Product Ara Ürün
Bottle Şişe
Boundary Sınır 
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Deli Dana Hastalığı
Box Kutu
Bracketing Bloklama
Bronchitis Bronşit
Bronchodilatation Bronkodilatasyon
Bronchodilator Bronkodilatör
Broth Sıvı Besi Yeri
Brush Fırça
Brush Applicator Fırçalı Aplikatör
Bubble Kabarcık
Bubble Point Kabarcıklanma Noktası
Bubble Point Integrity Test  Kabarcıklanma Noktası Testi
Buccal Tablet Ağız İçi Tableti
Buffer  Tampon 
Buffer Capacity Tamponlama Kapasitesi
Buffer Value Tampon Değeri
Buffering Tamponlama
Bulb Hazne
Bulk Yığın/Kitle
Bulk Density Serbest Yoğunluk
Bulk Product Yarı Mamül
Bunsen Burner Bunsen beki
Burette Büret
Cachet Kaşe
Calcification Kalsifikasyon/Kireçlenme
Calculation Hesaplama
Calibrate Kalibre Etmek
Calibration Kalibrasyon
Calibration Curve Kalibrasyon Eğrisi
Calorimeter Kalorimetre
Cannula Kanül
Cap Başlık/Kapak
Cap Kapsül başlığı
Capacity Kapasite
Capacity Factor Kapasite Faktörü
Capasitor Kapasitör
Capillary  Kılcal/Kapiler
Capillary Action Kılcal Hareket
Capillary Column Kapiler Kolon
Capillary Electrophoresis Kapiler Elektroforez
Capillary Tube Kapiler Tüp
Capillary Viscosimeter Kapiler Vizkozimetre
Caplet Kapsülümsü Tablet
Capsule Kapsül 
Capsule, Hard Sert Kapsül
Capsule, Soft Yumuşak Kapsül
Carbamylation Karbamilleme
Carbon - dioxide free Water Karbondioksitsiz Su
Carboxylation  Karboksilleme
Carcinogen Karsinojen/Kanser yapıcı
Carcinogenecity Karsinojenite
Cardboard Box Karton Kutu
Cardiac Kardiyak
Cardiac Arrest Kalp durması/Kardiyak arest
Cardiology Kardiyoloji
Cardiovascular Kardiyovasküler
Carrier Gas Taşıyıcı Gaz
Cartridge Kartuş
Case Vaka/Olgu
Casein Kazein
Catalysis Kataliz
Catalysor Katalizör/Katalize edici
Catalyst Katalizör/Katalize edici
Catalyze Katalize Etmek
Categorisation Sınıflandırma
Catgut Katgüt
Cathartic Katartik
Cathodic Drift Katodik Sapma
Cation Katyon
Cation Exchange Katyon Değişimi
Cation Exchange Resin Katyon Değiştirici Reçine
Cationic Katyonik
Cationic Surfactant Katyonik Yüzey Aktif Madde
Caustic Kostik/Yakıcı
Caustic Soda  Kostik Soda
Caustic Soda Sodyum Hidroksit
Cavity Oyuk
Cell  Birim/Hücre/Küvet
Cell Culture Hücre Kültürü
Cell Culture Supernatant Hücre Kültürü Üst Fazı
Cell Membrane Hücre Zarı
Cell Substrate Hücre Substratı
Cellulose Filter Selüloz Süzgeç
Centipoise Santipuaz
Centistoke Santistok
Centralized Procedure Merkezi İşlem
Centrifuge Santrifüj
Centrifuge Santrifüj Etmek
Centrifuge Tube Santrifüj Tüpü
Certificate Belge/Sertifika
Certificate of Analysis Analiz belgesi/sertifikası
Certificate of Compliance Uygunluk belgesi/sertifikası
Certificate of Suitability Yeterlilik belgesi/sertifikası
Cesarian Sezaryen
Chain Reaction Zincir Reaksiyon
Chamber  Dolap (Stabilite)
Chamber  Kapalı Yer
Chamber  Oda (Stabilite)
Chamber  Tank (İTK)
Characteristic  Özellik
Charcoal Odun kömürü
Chart Çizelge
Checkpoint Kontrol noktası
Chemical Additives Kimyasal katkı maddeleri
Chemical Inhibition  Kimyasal inhibisyon
Chemical Ionisation Kimyasal iyonizasyon
Chemical Purity Kimyasal saflık
Chemical Resistance Kimyasal direnç
Chemical Shift Kimyasal kayma
Chemiluminescence Analyser Kemilüminesans analizör
Chemometric Kemometrik
Chewable Tablet Çiğneme tableti
Chewing Gum (Medicated) Sakız (Tıbbi)
Chicken Embryo Fibroblast Culture Tavuk embriyo fibroblast kültürü
Chicken Erythrocytes Tavuk alyuvarları
Child - Proof Çocuk kilidi
Child resistant closure Çocuk emniyetli kapak
Chiral Kiral
Chiral Compound Kiral bileşik
Chiral HPLC Kiral YBSK
Chiral Technology Kiral teknoloji
Chirality Kiralite
Cholesterol Kolesterol
Chorio - Allantoic Membrane Koriyo alantoyik Zar
Chromatogram Kromatogram
Chromatographic Plate Kromatografik plaka
Chromatographic Purity Kromatografik saflık 
Chromatography Kromatografi
Chromophore Kromofor
Chronic Kronik/Süreğen
Chronic Hazard  Kronik tehlike/zarar
Circuit Devre
Claimed Indication Belirtilen indikasyon
Clamp Kıskaç
Class Designation Sınıf seçimi
Classification Sınıflandırma
Clean Room Temiz oda
Clean Room Classification Temiz oda sınıflandırması
Clean Zone Temiz bölge
Clear  Berrak/Temiz
Clinical Chemistry Klinik kimya
Clinical Diagnosis Klinik tanı
Clinical Documentation Klinik belgeleme
Clinical Trial Formula  Klinik deneme formülü
Clone Klon/Kopya
Cloning Klonlama/Kopyalama
Closure / Container Integrity Test  Kapak/Kap uyum testi
Cloudy  Bulanık
Clump Küme/Yığın
Coagulation Koagülasyon/Pıhtılaşma
Coagulation Factor Koagülasyon/Pıhtılaşma  faktörü
Coat Kaplamak
Coated Kaplı
Coated Tablet Kaplanmış tablet
Coating Kaplama
Coating Ingredients  Kaplama maddeleri
Coating Pan  Kaplama kazanı
Coefficient Katsayı
Coil Spiral
Cold Soğuk
Collar Tasma(Vet.)
Collision Çarpışma
Collodion Kolodyon
Colloid Koloit
Colloid Mill Koloit değirmen
Colloidal Koloidal
Colloidal Gel Koloidal jel
Colloidal Solution Koloidal çözelti
Colony Koloni
Colony Forming Unit Koloni oluşturucu birim
Coloring Agent Boyar madde
Column Kolon
Column Absorption Chromatography Absorpsiyon kolon  kromatografisi
Column Adsorption Chromatography Adsorpsiyon kolon  kromatografisi
Column Chromatography Kolon kromatografisi
Column Efficiency Kolon etkinliği/verimi
Column Partition Chromatography Partisyon kolon  kromatografisi
Column Performance  Kolon verimi
Column Temperature Kolon sıcaklığı
Combustible Yanıcı
Combustion Yanma
Compaction  Sıkıştırma
Compactor  Sıkıştırıcı
Compartment Bölme/Bölüm
Compatibility Geçimlilik
Compatible Geçimli
Compendial Articles Farmakope maddeleri
Compensate Yerini doldurmak
Compensation Liquid Karşılaştırma çözeltisi
Complexometric Titration Kompleksometrik titrasyon
Compliance  Uyunç/Uyumluluk
Comply Uyunçlu/Uyumlu olmak
Component Bileşen/Öğe
Composition Bileşim
Compound Bileşik
Compressed Tablet Sıkıştırılmış tablet
Compressed Lozenge Sıkıştırılmış pastil
Concentrate for Cutaneous Solution Konsantre deri çözeltisi
Concentrate for Dip Daldırma konsantresi
Concentrate for Dip Emulsion Konsantre daldırma emülsiyonu(Vet.)
Concentrate for Dip Solution Konsantre daldırma çözeltisi(Vet.)
Concentrate for Dip Suspension Konsantre daldırma süspansiyonu(Vet.)
Concentrate for Gargle Konsantre gargara çözeltisi
Concentrate for Hemodialysis Solution Konsantre hemodiyaliz çözeltisi
Concentrate for Rectal Solution  Konsantre  rektal çözeltisi
Concentrate for Solution for Infusion Konsantre infüzyon çözeltisi
Concentrate for Solution for Injection  Konsantre enjeksiyonluk çözelti
Concentrate for solution for fish treatment Balık tedavisi için yoğun çözelti(Vet.)
Concentration Derişim
Concomitant Eşlik eden 
Concordant Uyumlu
Concunitanat Drugs Yardımcı ilaçlar
Concurrent Eş - zamanlı
Concurrent Validation Eş - zamanlı validasyon/onay/geçerlilik
Condensation Yoğunlaşma
Condense Yoğun
Condenser Yoğunlaştırıcı
Conductivity Meter İletkenlik ölçer
Confidence Interval Güven aralığı
Confidence Level Güven düzeyi
Confidence Limit  Güven sınırı
Confidential Gizli
Configuration Konfigürasyon
Conformity Certificate Uygunluk belgesi
Congealing Point Katılaşma noktası
Congealing Temperature Katılaşma sıcaklığı
Conical  Konik
Conical flask Erlen
Conjugated Products Konjuge ürünler
Consensus Görüş birliği
Constant Mass Sabit kütle
Constant Temperature Bath Sabit sıcaklık banyosu
Constant Weight Sabit ağırlık
Constituted Solutions Kullanırken hazırlanan çözelti
Constriction   Büzülme/Konstriksiyon
Consultant Danışman
Container Kap
Contaminant Bulaşan
Contaminate Bulaştırmak/Kirletmek
Contamination Bulaşma
Content İçerik
Content Uniformity  İçerik tekdüzeliği
Continuous - Release  Sürekli salım 
Continuous - Release Intraluminal Device Lumen içi sürekli salım cihazı
Continuous - Release Intraruminal Device Rumen içi sürekli salım cihazı(Vet.)
Contraindicate Kontrendike
Contraindication Kontrendikasyon
Control Standard Endotoxin (CSE) Endotoksin kontrol standardı
Controlled Environment Kontrollü ortam
Controlled Release Kontrollü salım
Controlled Room Temperature Kontrollü oda sıcaklığı
Conversion Factor Çevirme  faktörü
Convert Dönüştürmek
Converter Dönüştürücü
Conveyor Belt Taşıyıcı bant
Convsulsion Konvülziyon
Core Çekirdek/Öz
Core Data Sheet (CDS) Temel veri dosyası 
Core Ingredients Temel maddeler
Core Tablet Çekirdek tablet
Corrective Action Düzeltici etki
Corrective and Preventive Actions Düzeltici ve önleyici faaliyetler
Correlation Coefficient Korelasyon katsayısı
Correlation Factor Korelasyon faktörü
Corrosion  Aşınma
Corrosive Aşındırıcı
Cortex Korteks
Cosmetic Kozmetik
Cotton - Wool Plug Pamuk-yün tıkaç
Cough Syrup Öksürük şurubu
Coulorimetric Titration Kolorimetrik titrasyon
Counter Sayaç
Counterfeit Drugs Sahte ilaçlar
Cream Krem
Criterion Ölçüt
Critical Micellar Concentration (CMC) Kritik misel konsantrasyonu
Critical Process Kritik süreç
Cross - Linked Çapraz bağlı
Cross - Over  Çaprazlamalı/Çapraz geçişli
Cross - Section Kesit
Cross Contamination Çapraz bulaşma
Cross Section  Kesit yüzeyi
Crucible Kroze
Crystal Density  Kristal yoğunluğu
Crystal Violet Kristal Viyole
Crystalise Kristalleşme
Crystalline Kristalimsi
Crystallinity  Kristallik
Crystallographic Data Kristalografik veri
Culture Media Kültür ortamı
Cumulative Kümülatif/Toplamsal
Cup Kap/Ölçek
Current Akım
Current Güncel
Current Lot Geçerli Lot
Cursor İmleç
Curvature Eğrilik
Curve Eğri
Cutaneous Emulsion  Deri emülsiyonu
Cutaneous Foam Deri köpüğü
Cutaneous Liquid Deriye uygulanan sıvı
Cutaneous Paste Deri patı
Cutaneous Powder Deri tozu
Cutaneous Solution Deri çözeltisi
Cutaneous Sponge İlaçlı deri tamponu
Cutaneous Spray Deri spreyi
Cutaneous Spray Powder Deri spreyi  tozu
Cutaneous Spray Solution Deri spreyi çözeltisi
Cutaneous Spray Suspension Deri spreyi süspansiyonu
Cutaneous Stick Deriye uygulama çubuğu
Cutaneous Suspension Deri süspansiyonu
Cutaneous Use Deriye uygulama 
Cuvette Küvet
Cycle Döngü/Siklus
Cyclotron - Resonance Siklotron  rezonans
Cylindrical Graduates Mezür
Cytostatic Sitostatik
Cytotoxicity Sitotoksisite
Dart Cirit(Vet.)
Dabbing Applicator Temas aplikatörü
Data Analysis Veri analizi
Data Base Veri tabanı
Data Logger Veri toplayıcısı
Decant Aktarmak
Decantor Aktarıcı
Decarboxylation Dekarboksilleme
Decolorisation Renksizleştirme
Decomposition Parçalanma
Decongestant Dekonjestan
Decongestion Dekonjestiyon
Defect Kusur
Deformation Deformasyon
Degase Gazdan arındırmak
Degeneration  Dejenerasyon
Degradation Bozunma
Dehydrated Susuz
Dehydration Dehidrasyon
Deionisation (DI) Deiyonizasyon
Deionized Water Deiyonize su
Delayed Release  Geciktirilmiş salım
Deliquescent Nem ile eriyebilen
Delivery Rate Aktarılma hızı
Deminerilisation Deminerilizasyon
Demulcent  Koruyucu
Denaturated Alcohol Denatüre alkol
Denaturation Denatürasyon
Dense Yoğun
Densitometer Densitometre
Density Yoğunluk
Dental Emulsion Diş emülsiyonu
Dental Gel Diş jeli
Dental Insert Dişeti cebi için ilaçlı materyal
Dental Liquid Diş sıvısı
Dental Powder Diş tozu
Dental Solution Diş çözeltisi
Dental Stick Diş çubuğu
Dental Suspension Diş süspansiyonu
Dental Use Dişe uygulama
Denture Lacquer Hareketli diş protezlerinde yüzey örtücü
Depigmentation Renksizleşme
Depilatory Tüy dökücü
Depilatuar Tüy dökücü
Depot Injection Depo enjeksiyon
Depression Depresyon
Depyrogen Pirojensiz
Derivative Türev
Derivatization Türevlendirme
Dermatology Dermatoloji
Descending Paper Chromatography İnen kağıt kromatografisi
Description Tanım
Desicant Nem çekici
Desiccator Desikatör
Design Tasarım
Detect Saptamak
Detector Dedektör
Detergent Deterjan
Deterioration Bozunma
Determination Coefficient Determinasyon katsayısı
Deuterated Water Dötoryumlanmış su
Develop (TLC) Yürütmek(İTK)
Develop Over a Path (TLC) Belirlenen aralıkta yürütme(İTK)
Developing Chamber (TLC) Yürütme tankı(İTK)
Development Pharmaceutics  Farmasötik gelişim
Deviation Sapma
Device Araç/Malzeme/Cihaz
Dextran Dekstran
Dextrorotatory Sağa çeviren (+)
Diagnosis Tanı
Diagram Diyagram
Diameter Çap
Diameter of Body Gövde çapı (Kapsül için)
Diaphragm Diyafram
Dibasic Dibazik
Dichrograph Dikrograf
Dichroic Dikroyik
Die Kalıp/Zımba
Differential Diferansiyel
Differential Scanning Calorimetry  Diferansiyel taramalı kalorimetri
Diffusion Yayılma
Difraction Difraksiyon
Digest  Sindirmek/Parçalamak
Digestion  Sindirim/Parçalama
Dilatation Genişleme
Dilute Seyreltik
Dimer Dimer
Dip Daldırma sıvısı(Vet.)
Dip concentrate Daldırma  konsantresiVet.)
Dip Emulsion Daldırma emülsiyonu(Vet.)
Dip Solution Daldırma çözeltisi(Vet.)
Dip Suspension Daldırma süspansiyonu(Vet.)
Dipping Daldırma uygulaması(Vet.)
Direct Compression Doğrudan baskı
Disaggregation Disagregasyon
Disc Disk
Disinfectant Dezenfektan
Disinfection Dezenfeksiyon
Disintegrant Dağıtıcı
Disintegration Dağılma
Dislodge Yerinden çıkarmak
Dispense  Dağıtım (Küçük miktarlara bölerek dağıtma)
Dispensing Room Dağıtım odası
Dispensor Dağıtıcı
Dispersible Tablet Süspanse olabilen tablet
Dispersion Dağılma
Disposable Tek kullanımlık
Disregard Limit İhmal sınırı
Dissemination Yayılma
Dissociation Ayrışma
Dissociation Constant Ayrışma sabiti
Dissolution Çözünme
Dissolution Profile Çözünme profili
Dissolution Rate  Çözünme hızı
Dissolve Çözünmek
Dissolved Çözünmüş
Distill Distile etmek
Distillate  Distile
Distillation Distilasyon
Distillation Range  Distilasyon aralığı
Distilled Water Distile su
Distilling Range Distillenme aralığı
Distribution Dağılım 
Distribution Coefficient Dağılım katsayısı
Dosage Dozaj
Dosage (Regimen)  Dozaj
Dosage Form Dozaj şekli
Dose Doz
Dose Proportionality Doz oransallığı
Dose Uniformity Doz tekdüzeliği
Dosimeter Dozimetre
Double - Dummy  Çift - Plasebo
Double Beam Spectrophotometer Çift vuruşlu spektrofotometre
Double -Junction  Çift bağlantılı
Double-Blind Çift-kör
Doublet İkili
Drainage Drenaj/Boşaltma
Drainage Tube Drenaj/Boşaltma borusu
Dredging Applicator Serpme aplikatörü
Dredging Container Serpme kabı
Drench Gun  Püskürtücü/Direnç tabancası(Vet.)
Dried Substance Kurutulmuş madde
Drift Reduction Sapma azalması
Drinking Water İçme suyu
Drop Damla
Drop Point Damlama noktası
Dropper Damlalık
Dropper Applicator Damlalıklı kapak
Dropper Container Damlalıklı şişe
Dropwise Damlatarak
Drowsiness Baş dönmesi/Sersemlik
Drug İlaç
Drug Abuse İlaç suistimali
Drug Interaction İlaç etkileşimi
Drug Master File İlaç ana dosyası
Drug Registration Form İlaç ruhsatlandırma formu
Drug Release İlaç salımı
Drug Substance  Etkin madde
Drum Fıçı/Varil
Dry Granule Kuru granül
Dry Heat Sterilization Kuru ısı sterilizasyonu
Dry Powder Kuru toz 
Dry Powder Inhalers Kuru toz inhalasyon aleti
Dryness Kuruluk
Dual Witnessing Çift şahit
Dully Legalised Yasal onaylı
Dummy Plasebo
Duplicate Çift
Duplicate Injection Çift enjeksiyon
Duplication Çift tekrar
Dye Boya
Dynamic Viscosity Dinamik vizkozite
Ear Cream  Kulak kremi
Ear Drops Kulak damlası
Ear Drops, Emulsion   Kulak damlası, emülsiyon
Ear Drops, Solution  Kulak damlası, çözelti
Ear Drops, Suspension  Kulak damlası, süspansiyon
Ear Gel  Kulak jeli
Ear Ointment  Kulak merhemi
Ear Powder  Kulak tozu
Ear Spray Kulak spreyi
Ear Spray, Emulsion   Kulak spreyi, emülsiyon
Ear Spray, Solution  Kulak spreyi, çözelti
Ear Spray, Suspension  Kulak spreyi, süspansiyon
Ear Stick  Kulak çubuğu
Ear Tag Kulak küpesi(Vet.)
Ear Tampon Kulak tamponu
Ear Wash Kulak yıkama sıvısı
Ear Wash Emulsion Kulak yıkama emülsiyonu
Ear Wash Solution Kulak yıkama çözeltisi
Edge Kenar
Effective Etkili
Effervescent Efervesan
Effervescent Granules Efervesan granül
Effervescent Powder Efervesan toz
Effervescent Tablet Efervesan tablet
Effervescent Vaginal Tablet Efervesan vajinal tablet
Efficacy Etkililik/Etkinlik
Efficient Etkili/Etkin
Efflorescence Hava nemi ile tozlaşma (Çiçeklenme)
Elastic Deformation Elastik deformasyon
Elastomeric Closure Elastomerik kapak
Electric Field Elektrik alanı
Electro - Endoosmotic Flow Elektro - endoozmotik akış
Electro - Osmotic Flow Elektro - ozmotik akış
Electro - Osmotic Mobility Elektro - ozmotik hareketlilik
Electro - Osmotic Velocity Elektro - ozmotik hız
Electrobalance Elektronik terazi
Electrochemical  Elektrokimyasal
Electrode Elektrot
Electrodeionisation (EDI) Elektrodeiyonizasyon
Electrodialysis (EDR) Elektrodiyaliz
Electroendoosmosis Elektroendoozmoz
Electrolysis Elektroliz
Electrolyte Elektrolit
Electrolytic Hygrometer Elektrolitik higrometre
Electrolytic Solution Elektrolitik çözelti
Electromagnetic Radiation Elektromanyetik radyasyon
Electrometrical Elektrometrik
Electron - Capture Elektron yakalayıcı
Electron Multiplier Elektron çoğaltıcı
Electropherogram Elektroferogram
Electrophoresis Elektroforez
Electrophoretic Viscocity Elektroforetik vizkozite
Electrospray Elektrosprey
Electrostatic  Elektrostatik
Electrostatic Force Elektrostatik kuvvet
Elimination Eliminasyon
Elimination Half Life Eliminasyon yarı ömrü
Elixir Eliksir
Eluate Eluat
Elusion Elüsyon
Embryo Embriyo
Emerald Green Zümrüt yeşili
Emission Emisyon
Emolient Yumuşatıcı (Dermatoloji)
Empirical Formula Ampirik formül
Emulgator Emülgatör
Emulgent Emulgan
Emulsifier Emülsifiye edici madde
Emulsion Emülsiyon
Emulsion for Infusion İnfüzyonluk emülsiyon
Emulsion for Injection Enjeksiyonluk emülsiyon
Enantiomer Enantiyomer
Encapsulation Kapsülleme
End - Point  Son nokta/Dönüm noktası
Endocervical Gel Endoservikal jel
Endocervical Use Endoservikal uygulama
Endocrinology Endokrinoloji
Endogenous Endojen
Endosinusial Use Sinüs içine uygulama
Endothermic Endotermik
Endotoxin  Endotoksin
Endotoxin Unit (EU)  Endotoksin birimi
Endotracheopulmonary Instillation Endotrakeopulmoner damlatma 
Endotracheopulmonary Instillation Powder for Solution Endotrakeopulmoner damlatma çözeltisi tozu
Endotracheopulmonary Instillation Solution Endotrakeopulmoner damlatma çözeltisi 
Endotracheopulmonary Instillation Suspension Endotrakeopulmoner damlatma süspansiyonu
Endotracheopulmonary Use Endotrakeopulmoner uygulama
Endrotracheopulmonary Instillation, Powder and Solvent for Solution Endrotrakeopulmoner damlatma tozu ve çözücüsü
Enema Lavman
Enteric Enterik
Enteric Capsule Enterik kapsül
Enteric Coating Enterik kaplama
Enteric Tablet Enterik tablet
Enthalpy Entalpi
Enumeration of Particles Partikül sayımı
Environment Çevre
Environmental  Çevresel
Environmental Monitoring Çevresel izleme
Enzyme - Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ELISA testi
Enzyme Induction Enzim indüksiyonu
Enzyme Inhibition Enzim inhibisyonu
Epidemiology Epidemiyoloji
Epidermis Epiderm
Epidural Use Epidural uygulama
Epifluorescence Epifloresans
Epimer Epimer
Epimerisation Epimerizasyon
Equation Denklem/Eşitlik
Equilibration Dengeleme
Equilibrium Denge
Equipment Donanım
Equivalency Denklik/Eşdeğerlik
Equivalent  Denk/Eşdeğer
Erlenmayer Flask Erlen
Erythrocyte Alyuvar
Essence Esans
Essential Esansiyel/Temel
Essential Oil Uçucu yağ
Essential Similarity Temel benzerlik
Essentially Similar Products Temel benzer ürün 
Ester Value  Ester değeri
Evaluation Değerlendirme
Evaporate Buharlaştırmak
Evaporation Buharlaşma
Evaporator Buharlaştırıcı
Ex Vivo  Ex vivo
Examination  İnceleme/Muayene
Excipient Yardımcı madde
Excitant Beam Uyarıcı ışın demeti
Excitant Light Uyarıcı ışık
Excitation  Uyarılma/Uyarma/Uyarı
Excretion Atılım
Exogenous Ekzojen
Exothermic Ekzotermik
Exothermic Reaction Ekzotermik reaksiyon 
Expectorant Balgam söktürücü/Ekspektoran
Expert Report Uzman raporu
Expiration Date Son kullanma tarihi
Expiry Date Son kullanma tarihi
Explosive Patlayıcı
Exposure Maruz kalma
Extended Release Uzatılmış salım
External Dış
External Diameter  Dış çap
Extinction Sönüm
Extinction Coefficient Sönüm katsayısı
Extra - Amniotic Use Amnion dışına uygulama
Extract Ekstrakt/Özüt
Extraction Ekstraksiyon
Extraneous Dıştan gelen/İkincil 
Extrapolation Uyarlama
Extrinsic Factors Dış faktörler
Eye Cream Göz kremi
Eye Drops Göz damlası
Eye Drops, Prolonged Release  Uzatılmış salımlı göz damlası
Eye Drops, Solution Göz damlası, çözelti
Eye Drops, Solvent for Reconstitution Göz Banyosu hazırlama çözücüsü
Eye Drops, Suspension Göz damlası, süspansiyon
Eye Drops, Powder and Solvent for Solution Göz Damlası, toz ve çözücüsü
Eye Drops, Powder and Solvent for Suspension Göz Damlası, süspansiyonluk toz ve çözücüsü
Eye Gel Göz jeli
Eye Lotion Göz banyosu
Eye Lotion, solvent for reconstitution Göz banyosu, hazırlama çözücüsü
Eye Ointment Göz merhemi
Factor Faktör/Etmen
Failure Yetmezlik 
Faintness Solukluk
Falling Ball Viscometer Düşen top vizkozimetresi
Fast-Atom Bombardment (FAB) Hızlı atom bombardımanı
Fast-Ion Bombardment Ionisation Hızlı iyon bombardıman iyonizasyonu
Fat Soluble Yağda çözünen
Fat Soluble Vitamin Yağda çözünen vitamin
Fatal Ölümcül
Fatty Acid Yağ asidi
Fermentation  Fermentasyon
Fertilised Egg Döllenmiş yumurta
Fertility Doğurganlık/Üreme
Fetal Fötal
Fetus Fötus
Fiber Elyaf/Lif
Fibroblast Fibroblast
Filamentous Pattern İpliksi yapı
Filling Volume Dolum hacmi
Film-Coated Tablet Film kaplı tablet
Filter Integrity Test  Filtre bütünlük testi
Filter Paper  Filtre/Süzgeç kağıdı
Filtration Apparatus Süzgeç
Finished Good Bitmiş ürün
Finished Process Material Bitmiş işlem materyali
Finished Product Bitmiş ürün
Finished Product Specification  Bitmiş ürün spesifikasyonu
First Identification İlk tanıma/İlk belirleme
First-Line  İlk seçenek
Fixation  Sabitleme
Fixed Oil Sabit yağ
Flake Pul
Flame-Ionisation Alev iyonizasyonu
Flash Point Parlama noktası
Flask Yassı şişe
Flat - Bottomed  Düz tabanlı
Flavouring Agent Aromalı madde
Fleet Enema Kısa etkili lavman
Flexibility Esneklik
Flip-off Geçme kapak
Flocculation Flokülasyon
Flow Akış
Flow Cell Akış küveti/hücresi
Flow Chart Akış çizelgesi
Flow Rate Akış hızı
Flow Time Akış zamanı
Fluctuation Dalgalanma
Fluid Sıvı
Fluidised Bed Dryer Akışkan yataklı kurutucu
Fluorescent Floresan
Fluorescent Light Floresan ışığı
Fluorocarbon  Florokarbon
Fluorometric Method Florimetrik yöntem
Fluorometry Florimetri
Flux  Akış/Akıntı
Foam Köpük
Folium Yaprak
Foot-Stab Use Ayağa batırarak uygulama(Vet.)
Forceps Pens
Foreign Body Yabancı cisim
Foreign Matter Yabancı madde
Foreign Substance Yabancı madde
Formula Weight Formül ağırlığı
Fractional Distillation Fraksiyonlu distilasyon
Fracture Kırık/Çatlak
Fragment Parçacık
Fragmentation Parçalara/Kısımlara ayırma
Fraught Hileli kullanım
Free - Flowing Serbest akış
Free Acid Serbest asit
Free Radical Serbest radikal
Freely Soluble Kolaylıkla çözünür 
Freeze Dondurmak
Freezing Point Donma noktası
Freshly Prepared  Taze hazırlanmış
Friabilitor Aşınma cihazı
Friability Aşınma
Friction Force Sürtünme kuvveti
Fronting (TLC) Hareketli faz yükselme düzeyi(İTK)
Fronting Spots (TLC) Hareketli Faz Yükselme Düzeyindeki Lekeler (İTK)
Froth Köpük
Frozen Donmuş
Full - Scale Tam skala
Fulminant Ani gelişen
Fume Hood Çeker ocak
Fumigation Buharla dezenfeksiyon
Fungicide Fungisit/Mantar öldüren
Fungiform Mantar şeklinde
Fungistatic Fungistatik/Mantar üremesini durduran
Fungus Mantar 
Funnel Huni
Furnace Fırın 
Fused Silica Kaynaşmış silika
Fusion Seal Kaynaştırma contası
Gang Printing Aynı tabaka üzerinde farklı dozajlı bir ürün basılması
Gargle Gargara
Gargle Powder for Solution Gargara çözeltisi tozu
Gargle Tablet for Solution Gargara çözeltisi tableti
Gas Cylinder Basınçlı gaz tüpü
Gas Sterilization Gaz sterilizasyonu
Gasket  Conta
Gasket-Vent Conta ağzı
Gastric Gastrik
Gastric Fluid Mide sıvısı
Gastroenteral Emulsion Mide - bağırsak emülsiyonu
Gastroenteral liquid Mide - bağırsak sıvısı
Gastroenteral Solution Mide - bağırsak çözeltisi
Gastroenteral Suspension Mide - bağırsak süspansiyonu
Gastroenteral Use Gastroenteral uygulama
Gastrointestinal Tract Gastrointestinal(mide-bağırsak) kanal
Gastrointestinal Use Gastrointestinal uygulama
Gastro-Resistant Capsule Enterik kapsül
Gastro-Resistant Capsule Hard Enterik sert kapsül
Gastro-Resistant Capsule Soft Enterik yumuşak kapsül
Gastro-Resistant Granules Enterik granül
Gastro-Resistant Tablet Enterik tablet
Gavage Besleme (sonda ile)
Gel Jel
Gel for injection Enjeksiyonluk jel
Gel - Clot Jel pıhtılaşması
Gel - Clot Assay Jel pıhtılaşma tayini
Gel - Clot Techniques Jel pıhtılaşma teknikleri
Gel Strength Jel kuvveti
Gelatinous Jelatinimsi
Gel-Filtration Chromatography Jel filtrasyon kromatografisi
Gel-Permeation Chromatography Jel permeasyon kromatografisi
Generic  Jenerik 
Genetic Polymorphism Genetik polimorfizm
Genotoxic Activity Genotoksik aktivite
Genotoxicity Genotoksisite
Gentian Violet Jansiyan viyole
Geriatry Geriyatri/Yaşlılıkla ilgili
Germ Mikrop
Germicide Mikrop öldürücü
Gingival Gel Dişeti jeli
Gingival Paste Dişeti patı
Gingival Solution Dişeti çözeltisi
Gingival Use Dişetine uygulama 
Glacial Acetic Acid Glasiyal asetik asit
Glass Bead Cam boncuk
Glass Rod Cam çubuk
Glass Wool Cam pamuğu
Glycinate Ion Glisinat iyonu
Good Clinical Practice İyi Klinik Uygulamaları
Good Laboratory Practice İyi Laboratuvar Uygulamaları
Good Manufacturing Practise İyi Üretim Uygulamaları
Good Pharmacovigilance Practice İyi Farmakovijilans Uygulamaları
Gradient Gradiyent
Graduated Cylinder Mezür
Graduated Tube Dereceli tüp
Graduation Dereceleme
Graft  Greft
Gram - Negative Gram-Negatif
Gram - Positive Gram-Pozitif
Granular Powder Granüle toz
Granulation Granülasyon
Granulation Paste Granülasyon pastası
Granulation Solution Granülasyon çözeltisi
Granule  Granül
Granules for Oral Solution Oral çözelti  granülü
Granules for Oral Suspension Oral süspansiyon  granülü
Granules for Syrup Şurup granülü
Gravimetric Analysis Gravimetrik analiz
Gravimetry Gravimetri
Greasy  Yağımsı/Yağlı
Grinder Öğütücü
Grit Pütür
Grittness Pütürlülük
Gritty Pütürlü
Gross Sample Homojen örnek 
Ground Glass Stopper Cam kapak
Growth  Üreme/Büyüme
Growth Promotion Test Büyüme artış testi
Guard Column Koruyucu kolon
Guideline Rehber
Gynecological Use Jinekolojik uygulama 
Gynecology Jinekoloji
Hair Kıl/Saç/Tüy
Half Life Yarılanma ömrü
Hallogram Halogram
Hard Gelatine Capsule Sert jelatin kapsül
Hardness Sertlik
Hardware Donanım
Harvest Cell Kültür hücresi
Haze Bulanıklık
Head - Space Kafa-Boşluklu
Healthcare Products Sağlık Bakım Ürünleri
Heat Penetration Isı nüfuzu
Heat Vacumm Air Condition (HVAC)  Hava santralı
Heating Mantle Isıtma mantosu
Heat-Labile Isıya dayanıksız
Heavy Metal Ağır metal
Hematology Hematoloji
Hematoma Hematom
Hemodialysis Hemodiyaliz
Hemodialysis Solution Hemodiyaliz çözeltisi
Hepatic Impairment Karaciğer bozukluğu
Hepatic Metabolism Karaciğer metabolizma
Hepatotoxicity Karaciğer toksisitesi
Herbal Drug Bitkisel ilaç
Herbal Medicine Bitkisel ilaç
Herbal Remedy  Bitkisel ilaç
Herbal Tea Bitkisel çay
Hermetic Seal Hermetik kapama
Heterogenous Heterojen
Hierarchy of Control Kontrol sırası
High Boiling Residues Yüksek Kaynama Kalıntıları
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)  Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
High Pressure Transdermal Delivery Device  Basınçlı Transdermal Uygulayıcı
High Risk Operations Yüksek riskli operasyonlar
High Shear Mixer Yüksek parçalayıcı karıştırıcı
High Speed Mixer Yüksek devirli karıştırıcı
Highly Hazardous Substances (HHS) Çok tehlikeli maddeler
Histology Histoloji
Hollow-Cathode Lamp Delikli katot lambası
Homeopathic Homeopatik
Homeopathy Homeopati
Homeotheraphy Homeoterapi
Homogeneity Homojenlik
Homogenious Homojen
Homogenisator Homojenize edici
Hopper Hazne
Hormone Hormon
Host Konak
Hot - Plate Isıtıcı
Humidity Nem
Hybrid  Hibrit
Hybrid Mass Spectrometer Hibrit Kütle Spektrometresi
Hydrate Hidrat
Hydration Hidrasyon
Hydrogenated Vegetable Oil Hidrojenlenmiş Bitkisel Yağ
Hydrogenation Hidrojenasyon
Hydrolysable Hidrolize olabilen
Hydrolysate Hidolizat
Hydrolysis Hidroliz
Hydrolytic Resistance Hidrolitik direnç
Hydrophil Hidrofil
Hydrophilic Hidrofilik
Hydrophob Hidrofob
Hydrophobic Hidrofobik
Hydrosol Hidrosol
Hydroxyl Value Hidroksil değeri
Hygiene  Hijyen
Hygienic Hijyenik
Hygroscopic Nem çekici/Su tutan
Hyperbolic Hiperbolik
Hyperosmotic Hiperozmotik
Hypersensitivity Aşırı duyarlılık
Hypersensitivity Reactions Aşırı duyarlılık reaksiyonları
Hypertonic Hipertonik
Hypertonicity Hipertonisite
Identification Tanıma
Identification Factors Tanıma faktörleri
Identification Label Tanıtım etiketi
Identification Reactions Tanıma reaksiyonları
Ignite Yakmak (kül haline gelinceye kadar)
Illumination Aydınlatma
Immediate Packaging (Primary Packaging) Birincil ambalaj
Immediate Release Product Çabuk salımlı ürün
Immune Reaction İmmün reaksiyonu
Immunogenecity İmmünojenisite
Immunology İmmünoloji
Immunosera İmmünolojik serum 
Implant İmplant
Implantation İmplantasyon
Implantation Chain İmplantasyon zinciri
Implantation Tablet İmplantasyon tableti
Implanter İmplante edici(Vet.)
Impregnated Dressing İlaçlı kompres
Impregnated Pad İlaçlı tampon
Impurity Safsızlık
In  Hive Use Kovan içi uygulama(Vet.)
In  Ovo Yumurta içi(Vet.)
In Process İşlemde
In  Process Control  İşlem kontrolü
In drinking water/milk use İçme suyu/Süt içinde uygulama(Vet.)
In Feed Use Yeme katılarak uygulama(Vet.)
In Ovo Injection Device Yumurta içi enjeksiyon aracı(Vet.)
In Silico  İn Siliko
In vitro İn vitro
In vivo  İn vivo
Inactivation Coefficient İnaktivasyon katsayısı
Inactive Ingredient Yardımcı madde
Incidence Sıklık
Incinerate Tam yanma
Incubate  İnkübe etmek
Incubation İnkübasyon
Incubator Etüv/İnkübatör
Indication Endikasyon
Indicator Belirteç
Indicator Electrode Belirteç elektrot
Induction Heating İndüksiyonla ısıtma
Industrial batch Endüstriyel seri
Inert Gas İnert gaz
Infection Enfeksiyon
Infertility  Kısırlık
Inflammation İnflamasyon/Yangı
Inflexion (Inflection) Dönüm
Inflexion Point (Inflection Point) Dönüm Noktası
Influenza  İnfluenza/Grip
Infra Red Microscope Kızıl ötesi mikroskop
Infra Red Spectrophotometer Kızıl Ötesi Spektrofotometre
Infra Red Spectrophotometry Kızıl Ötesi Spektrofotometri
Infuse Belli zaman ve hızda damar içine zerk etme 
Infusion İnfüzyon
Ingredients İçerik
Inhalation İnhalasyon
Inhalation Gas İnhalasyon gazı
Inhalation Powder İnhalasyon tozu
Inhalation Powder  Pre - Dispensed Tek dozluk inhalasyon tozu
Inhalation Powder Hard Capsule Sert kapsülde inhalasyon tozu
Inhalation use İnhalasyon yolu ile uygulama
Inhalation Vapour İnhalasyon buharı
Inhalation Vapour,  Tablet  İnhalasyon buharı, tablet
Inhalation Vapour, Capsule  İnhalasyon buharı, kapsül
Inhalation Vapour, Liquid İnhalasyon buharı, sıvı
Inhalation Vapour, Ointment İnhalasyon buharı, merhem 
Inhalation Vapour, Powder  İnhalasyon buharı, toz
Inhalation Vapour, Solution İnhalasyon buharı, çözelti
Inhalor İnhalasyon aleti
Inhibition İnhibisyon
Inhibition or Enhancement Test İnhibisyon / Artırma testi
Inhibitor İnhibitör
Initial Başlangıç
Inject Enjekte etmek
Injectable Enjektabl
Injection Enjeksiyon
Injection Needle Enjeksiyon iğnesi
Injection Port Enjeksiyon kanalı
Injection Syringe Enjektör/Şırınga
Injector Enjektör
Injurious to Health Sağlığa zararlı
Inner Seal İç conta
Inner Stopper İç tıpa
Inoculation Aşılama
Inorganic Organik olmayan
Insert Yerleştirmek
Insoluble  Çözünmez
Inspection Denetim
Instability Stabil olmama 
Installation Yerleştirme
Instant Herbal Tea Çözünebilir granüle-toz bitkisel çay
Instillation Damlatma
Instrumental Aletli
Instrumental Analysis Aletli analiz
Integration Birleşme
Integrator İntegratör
Integrity Test  Bütünlük testi
Inter - Day Günler arası
Inter - Day Precision Günler arası kesinlik
Interaction  Etkileşim
Interception Kesişme
Interception Point Kesişme noktası
Interface  Ara yüzey
Interference Etkileşim
Interfering Chemicals Etkileşen kimyasallar
Interfering Peak Etkileşen pikler
Interferometer İnterferometre
Interionic Compatibility İyonlar arası geçimlilik
Intermediate Ara
Intermediate Product Ara ürün
Intermediate Standard Preparation Ara standart hazırlaması
Intermittent Aralıklı
Internal İç
Internal Graduated Calibration Chamber İç dereceli kalibrasyon odası(Vet.)
Internal Quality Audit İç kalite denetimi
Internal Standard Method İç  standart yöntemi
Interparticle Partiküller arası
Interpolation Ara değeri bulma
Interpretation Yorum
Intersection Kesişme
Interval  Aralık
Interval Prolongation Aralık uzatma
Intestinal İntestinal
Intoxication Zehirlenme
Intra - Amniotic Use Amniyon içi uygulama
Intra - Arterial Use Arter içine uygulama
Intra - Articular Use Eklem içine uygulama 
Intrabursal Use İntrabursal uygulama 
Intracardiac Use Kalp içine/kasına uygulama 
Intracavernous Use Kavern içine uygulama 
Intracervical Use Serviks içine uygulama 
Intracisternal Use Sisterna içine uygulama
Intracoronary Use Koroner arter içine uygulama
Intra-Day Gün içi
Intra-Day Precision Gün içi kesinlik
Intradermal Use Deri içine uygulama
Intradiscal Use Disk içine uygulama 
Intralesional Use Lezyon içine uygulama 
Intraluminal Use Lumen içine uygulama
Intralymphatic Use Lenf içine uygulama 
Intramammary Emulsion Meme içi emülsiyonu (Vet.)
Intramammary Ointment Meme içi merhemi (Vet.)
Intramammary Solution Meme içi çözeltisi (Vet.)
Intramammary Suspension Meme içi süspansiyonu (Vet.)
Intramammary Syringe Meme içi şırınga (Vet.)
Intramammary Use Meme içine uygulama (Vet.)
Intramammary infusion, dry cow Kuru dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
Intramammary infusion, lactating cow Sağmal dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
Intramuscular Use Kas içine uygulama 
Intraocular Use Göz içine uygulama 
Intraperitoneal Use Periton boşluğuna uygulama
Intrapericardial use Perikard içine uygulama
Intrapleural Use Plevra boşluğuna uygulama
Intraruminal device Rumen içi araç(Vet.)
Intraruminal use Rumen içine uygulama(Vet.)
Intrasternal Use Göğüs kemiği içine uygulama 
Intrathecal Use İntratekal uygulama 
Intratumoral use Tümör içine uygulama
Intrauterin Systems Rahim içi sistemler
Intrauterine Capsule Rahim içi kapsül(Vet.)
Intrauterine liquid Uterus içi uygulama sıvısı(Vet.)
Intrauterine delivery system Rahim içi uygulama sistemi
Intrauterine Device Rahim içi araç
Intrauterine Emulsion  Rahim içi emülsiyon(Vet.)
Intrauterine Solution  Rahim içi çözelti(Vet.)
Intrauterine Suspension  Rahim içi süspansiyon(Vet.)
Intrauterine Tablet  Rahim içi tablet(Vet.)
Intrauterine Use  Rahim içine uygulama 
Intravenous İntravenöz/Ven içi
Intravenous Administration İntravenöz/Ven içine uygulama
Intravenous Infusion İntravenöz/Ven içine infüzyon 
Intravenous Use  İntravenöz/Ven içine uygulama 
Intravesical Use Mesane içine/Intravesikal uygulama 
Intravitreal use İntravitral uygulama
Intrinsic Dissolution İntrinsik çözünme
Inversion Ters çevirme
Invert Sugar İnvert şeker
Invisible Görünmez
Iodine Value İyot değeri
Ion - Cyclotron Resonance İyon Siklotron Rezonans
Ion Exchange Resin İyon Değiştirme Reçinesi
Ion Selective Electrode İyon Seçici Elektrot
Ionic İyonik
Ionic Strength İyonik güç
Ionisation İyonizasyon/İyonlaşma
Ion-Trap Analyzer İyon tutarak analiz edici
Irradiation Işınlama
Irreversible  Geri dönüşümsüz
Irrigation Yıkama
Irrigation Solution Yıkama çözeltisi
Isocratic İzokratik/Tekdüze
Isodense Aynı yoğunlukta
Isoelectric İzoelektrik
Isoelectric Focusing (IEF) İzoelektrik odaklama
Isoelectric Point İzolektrik noktası
Isolation Ayırma
Isolator Ayırıcı
Isothermal İzotermal
Isotonic  İzotonik
Isotonicity İzotonisite
Isotonicity Value İzotonik değer
Isotop İzotop
Isotopic Profile İzotopik profil
Jacketed Tank Ceketli tank
Justification Gerekçe
Juvenile  Genç
Keratolytic Keratolitik
Kidney Böbrek
Kinematic Viscosity Kinematik vizkozite
Kit for Radiopharmaceutical Preparation Radyofarmasötik hazırlamak için kit
Label Etiket/İşaret
Label Claim Etikette belirtilen 
Labile Kararsız/Dayanıksız
Laboratory Laboratuvar
Laboratory Sample Laboratuvar numunesi
Lactation Laktasyon/Süt verme dönemi
Laevorotatory Sola çeviren(-)
LAL (Limulus Ameboacyte Lysate) LAL
Laminar Air Flow Laminar hava akımı
Laminar Air Flow Workbench (LAFW) Laminar Hava Akımlı Kabin
Laminar Flow Laminar akım
Laminar Flow Unit Laminar akım ünitesi
Large Volume Injection Büyük hacimli enjeksiyon 
Laryngopharyngeal use Gırtlak-yutak yolu ile uygulama
Lateral Tube Yan tüp
Latex Lateks/Kauçuk türü  bitkilerin öz suyu
Laxative Laksatif
Layer Tabaka
Leaflet (or Package Leaflet) Broşür
Leakage Test Sızdırma testi
Least - Square Fit En küçük kareler yöntemi ile uyumlu
Least - Square Method En küçük kareler yöntemi 
Lesion Lezyon
Lethal Dose Öldürücü Doz
Leukocyte Akyuvar
Level Düzey
Lick Block Yalama taşı (Vet.)
Light Beam Işın demeti
Light Obscuration Particle Count Test Işık engellemesi ile partikül sayım testi
Light Tranmission Test Işık geçirgenlik testi
Limit  Sınır
Limit of Detection Belirleme sınırı
Limit of Quantification Nicelik sınırı
Limited Food Effects Study Sınırlı besin etkileri çalışması
Linear Doğrusal
Linear Flow Velocity  Doğrusal akım hızı
Linear Regression Doğrusal regresyon
Linear Viscocity Doğrusal vizkozite
Linearity  Doğrusallık
Lipophil Lipofil
Lipophilic  Lipofilik
Lipopolisaccharide Lipopolisakkarit
Liquid Sıvı
Liquid Dosage Form Sıvı Dozaj Formu
Liquid Phase Hydrolysis Sıvı Fazı Hidrolizi
Liquid Secondary - Ion Mass Spectrometry (LSIMS) Sıvı Sekonder İyon Kütle Spektrometresi
Liquifaction Sıvılaşma/Sıvılaştırma
Litmus Paper Turnusol kağıdı
Living tissue equivalent Canlı doku eşdeğeri
Load Limit Yükleme Sınırı
Local  Lokal/Yerel 
Local Anesthetic Lokal anestezik
Local Tolerance Lokal tolerans
Locally Applied Product Lokal uygulanan ürün
Logarithm Logaritma
Long Necked Combustion Flask Uzun Boyunlu Yakma Balonu
Long Term Stability Uzun süreli stabilite
Lot Lot
Lot or Batch Production Records Lot veya seri üretim kayıtları
Lotion Losyon
Low - Risk Operations Düşük riskli operasyonlar
Lower Specification Limit Alt Spesifikasyon Sınırı
Lozenge Pastil
Lubricant  Kaydırıcı
Lubricant Agent Kaydırıcı madde
Lubricate Kayganlaştırmak
Lubricated Granule Kaydırıcılı granül
Luminescent Işıldayan
Lump Topak
Lyophilisation Dondurarak kurutma/Liyofilizasyon
Lysate Lizat
Maceration Maserasyon
Machine Set up Makine ayarı
Macro Molecule Büyük molekül
Macroscopic Characteristics Makroskopik özellikler
Magistral Majistral
Magnetic Field Manyetik alan 
Magnetic Resonance Manyetik Rezonans
Magnetic Stirring Bar Manyetik karıştırma parçası
Maintanence Bakım/İdame 
Maize Oil Mısır yağı
Major Variation Başlıca değişiklik
Management of Overdose Aşırı doz tedavisi
Mandrel Mil
Manufacturer Üretici
Manufacturing Üretim
Manufacturing Date Üretim tarihi
Manufacturing Process Üretim işlemi
Manufacturing Scale Production İmalat Ölçekli Üretim (Gerçek Üretim)
Marker Gösterge
Marketing Authorization Pazarlama yetkisi
Marketing Authorization Holder Pazarlama Yetki Sahibi
Mass Kütle/Yığın
Mass Spectrometry Kütle spektrometrisi
Mass Uniformity Kütle tekdüzeliği
Material Review Board Malzeme inceleme birimi
Material Safety Data Sheet (MSDS)  Malzeme Güvenlik Veri Sayfası
Matrix - Assisted Laser Desoprtion Ionisation (MALDI) Matriks yardımlı lazer desorpsiyon iyonizasyonu  
Matter Madde
Maximum Valid Concentration (MVC)  En yüksek geçerli konsantrasyon
Mean Ortalama
Measurement Ölçme
Measuring Device Ölçek
Measuring Spoon Ölçü kaşığı
Mechanical Hysteresis Mekanik isteri
Mechanism of Action Etki mekanizması
Medicated Chewing-Gum Tıbbi  sakız
Medicated Nail Lacquer İlaçlı tırnak cilası 
Medicated Pellets İlaçlı pellet(Vet.)
Medicated Pendant İlaçlı bandaj(Vet.)
Medicated plaster İlaçlı flaster
Medicated premix İlaçlı premiks(Vet.)
Medicated Vaginal Tampon İlaçlı vajinal tampon
Medicinal Product Tıbbi ürün
Medicine Dropper Damlalık
Medium Ortam/Vasat
Meiosis   Mayoz
Meiotic  Mayotik
Membrane Zar/Membran
Membrane Filtration Zar/Membran Filtre
Menstruation Menstrüasyon
Mesh   
Metabolic Pathway Metabolik yolak
Metabolite Metabolit
Metered Dose Inhaler Ölçülü inhalasyon aleti
Metering Pump Ölçme pompası
Metering Valve Ölçme valfi 
Method Yöntem
Method of Administration Uygulama yöntemi
Methylation  Metilleme
Metric Weight Metrik ağırlık
Micellar Electrokinetic Chromatography (MEKC) Misel Elektrokinetik Kromatografi
Micelle Misel
Microbalances Hassas terazi
Microbe Mikrop
Microbial Considerations Mikrobik olarak göz önüne alınması gerekenler
Microbial Contamination Mikrobik bulaşma
Microbial Count Mikrop sayımı
Microbial Growth Mikrop üremesi
Microbial Isolate Mikrop izolatı
Microbial Limit Test Mikrop sınır testi
Microbial Recovery  Mikrobik geri kazanım
Microbial Retention Testing Mikrop tutulma testi
Microbial Retentive Filters Mikrop tutucu filtre
Microbiological Attributes of Non - Sterile Pharmaceutical Products Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik vasıfları
Microbiology Mikrobiyoloji
Microdroplet Mikrodamlacık
Microencapsulated Mikrokapsüllenmiş
Microgram Mikrogram
Microliter Mikrolitre
Micrometer Mikrometre
Micron Mikron
Micronization Mikronize etme
Microorganism Mikroorganizma
Micropipette Mikropipet
Microprocessor Controlled System Mikroişlemci kontrollü sistem
Microscopic Characteristics Mikroskopik özellikler
Mill Değirmen
Milliequivalent Miliekivalan/Milieşdeğer
Milligram Miligram
Milliliter Mililitre
Millimicron Milimikron
Millimole Milimol
Milling Öğütme
Milling Operation Öğütme işlemi
Mimic Taklit etme
Mineral Mineral
Mineral Oil Mineral yağ
Minimum Exposure Time En küçük maruziyet süresi
Minor Küçük
Minor Variation Küçük değişiklik
Miosis  Miyoz
Miotic Miyotik
Miscible Her oranda karışır
Mitosis  Mitoz
Mitotic  Mitotik
Mixing Karıştırma
Mixture Karışım
Mobile Phase Hareketli faz
Mobilisation Step Hareketlenme aşaması
Mode of Action Etki şekli
Model Product Model ürün 
Modification Değiştirme
Modified Release Değiştirilmiş salım
Modified Release Dosage Forms Değiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
Modified Release Products Değiştirilmiş salımlı ürünler
Modified-Release Capsule Hard Değiştirilmiş salımlı sert kapsül
Modified-Release Capsule Soft Değiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
Modified-Release Granules Değiştirilmiş salımlı granül
Modified-Release Tablet Değiştirilmiş salımlı tablet
Modulation Düzenleme
Moiety Kısım 
Moisture Nem
Moisture Content Nem içeriği
Moisture Permeability Nem geçirgenliği
Molal Molal
Molality Molalite
Molar Molar
Molar Absorptivity Molar absorptivite