Bu Sitede Ara

Site Haritası

II. GRUP ANYONLARININ ANALİZİ


II.  GRUP ANYONLARININ ANALİZİ

7.1.1.SÜLFAT   ( SO42- )

Suda çözünmeyen başlıca sülfatlar : BaS04,   SrS04,   PbS04   ve Hg2S04 dır. Gümüş ve kalsiyum sülfatlar suda çözünürler. Kristal suyu İçeren alüminyum ve krom (III) sülfatları suda çözündükleri halde, susuz alüminyum ve krom (III) sülfatları suda çözünmezler. Kurşun (II), saryum (IV) gibi katyonlarla verdiği kompleksler dışında, sülfat iyonu kompleks vermez, Pb(S04)22-, Ce(S04)32-gibi. Sülfat iyonunun çift tuzları çok bilinmektedir. Örnek olarak KCr(S04)2. 12H20, K2Mg(S04)2.6H20 verilebilir.

SÜLFAT İYONUNUN ÖN DENEMELERİ

a) Baryum klorür çözeltisi  (BaCI2)
3-4 damla SO42- çözeltisine 5 damla su, 3-4 damla 3 M HCI ve 1-2 damla 0.1 MBaCI2 çözeltisi ekleyin.

SO42-   +    Ba2+    =>    BaS04

Oluşan beyaz çökeleği derişik HCI ve derişik HNO3 asitte çözmeyi deneyin.      b) Kurşun asetat çözeltisi Pb(CH3COO)2  

3-4 damla SO42- çözeltisine 5 damla su ve 3-4 damla 0.5 M Pb(CH3COO)2 çözeltisi ekleyin.

Pb(CH3COO)2  +    SO42- =>  PbS04 +  2CH3COO-

7.1.2. KROMAT   ( Cr042- )

Kromat ve dikromat iyonları kompleks oluşturmazlar. Suda çözünmeyen başlıca kromatlar: BaCr04, PbCr04, Ag2Cr04, Hg2Cr04, SrCr04 dır. Bu bileşikler kuvvetli asidik ortamda dikromat vererek çözünürler.

2BaCr04  +   2 H+ =>    2 Ba2+     +     Cr2072-    +    H20

KROMAT İYONUNUN ÖN DENEMELERİ

a) Baryum klorür çözeltisi BaCI2 
                       
3-4 damla Cr042- çözeltisine 5 damla su ve 3-4 damla 0.1 M BaCI2 çözeltisi ekleyin.

Cr042-    +    BaCl2       =>    BaCr04    +     2 Cl-

Oluşan sarı çökeleğe çözününceye kadar 3 M HC1 ekleyin.

BaCr04     +   H30+    =>    Ba2+    +    HCr04-   +   H20


Elde edilen çözeltiye 10 damla 2.5 M NaCH3COO ekleyin.

Ba2+    +   HCr04_    +   CH3COO-   =>     BaCrQ4      +   CH3COOH

b) Kurşun asetat çözeltisi (Pb(CH3COO)2 )

3-4 damla Cr042- çözeltisine 5 damla su ve 7-8 damla 0.5 M Pb(CH3COO)2 çözeltisi ekleyin.

K2Cr04 +  Pb{CH3COO)2 => PbCr04    +    KCH3COO

Oluşan çökeleğe çözününceye kadar 3 M NaOH çözeltisi ekleyip karıştırın.

PbCr04  + 4 NaOH => Cr042-+ Pb022- + 4 Na+ +   2 H20
plumbit7.2. II. GRUP ANYONLARININ SİSTEMATİK ANALİZİ

II. GRUP ANYONLARININ ÇÖKTÜRÜLMESİ:

 I. gruptan alınan çözelti I de II., III., IV, ve V. grup anyonlarının bazıları veya hepsi bulunabilir. Çözelti üzerine çökme tamamlanıncaya kadar 1 M Ba(CH3COO)2 çözeltisi eklenip santrifüjlenir. Çökelek II ve çözelti II ayrılır.


Çökelek II
Çözelti II
BaS04 ve BaCr04 olabilir (1*). Çökelek II, 10 damla damıtık suyla yıkanıp yıkama suyu atılır. Çökelek üzerine 5 damla 6 M HCl eklenip iyice karıştırılır, santrifüjlenir. Çökelek A ve çözelti A ayrılır.
III., IV. ve V. grup anyonlan içerebilir.
Çökelek A
Çözelti A
BaS04 olabilir. 10 damla 3 M HCl eklendiğinde (2*) oluşan BEYAZ ÇÖKELEK S042- nun varlığını gösterir. Çünkü BaS04 asitlerde çözünmez.

Çözeltiye 10 damla 2.5 M NaCH3COO (3*) eklenir. Oluşan SARI ÇÖKELEK Cr042- nun varlığını gösterir.

7.3. II. GRUP ANYONLARININ ANALİZİNDE NOTLAR

1*)       Eğer çökelek beyaz ise, Cr042- iyonunun bulunmadığı anlaşılır. Çünkü BaCr04 san renkli bir çökelektir ve çözündüğünde san renkli çözelti oluşturur.
2*)       Elde edilen çökeleğe eklenen HCl ile I. gruptan kaçabilen anyonlar çözünür.
3*) NaCH3COO, çözeltideki hidronyum iyonu derişimini tamponlayarak BaCr04'ın çökmesini sağlar.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar