Bu Sitede Ara

Site Haritası

ANYONLARIN SİSTEMATİK ANALİZİNE GİRİŞ


ANYONLARIN SİSTEMATİK ANALİZİNE GİRİŞ

Anyonlar, negatif yüklü iyonlardır. Florür, klorür, iyodür, sülfür vb dışındaki anyonlar iki ya da daha çok elementin kimyasal bileşiminden oluşur. Bu tür anyonların kararlılıkları ve tepkimeleri içerdikleri elementlerin kararlılıklarından ve verdiği tepkimelerden çok farklıdır. Anyonlar da katyonlar gibi, uygun çöktürücü reaktifler kullanılarak çeşitli gruplara ayrılabilirler. Anyonların gruplandırıllması kalsiyum, baryum, kadmiyum ve gümüş iyonlarının anyonlarla oluşturduğu tuzlarının çözünürlüklerinin farklı olması temeline dayanır. Katyonların çözünen ve çözünmeyen tuzlarının çözünürlük çarpımları birbirinden çok farklı olduğundan katyon analizi, anyon analizine göre daha kolaydır.

Anyonlar katyonlardan daha aktiftirler, bu özellikleri yükseltgenme indirgenme tepkimelerinde daha çok görülür. Uygulanan yöntemde, yükseltgen ve indirgen anyonların birbirleriyle etkileşmesini önlemek veya azaltmak amacıyla, analiz edilen örnek sistematik
analiz süresince hafif bazik tutulur. Yükseltgen ve indirgen anyonlar aynı ortamda bulunduğunda, bunlar aralarında tepkimeye girerek yükseltgeyici ve indirgeyici özelliklerini kaybederler. Sülfit iyonu (SO32-) ile klorat iyonu (CIO3-) 'nun tepkimeye girerek sülfat {SO42-) ve klorür (Cl-) iyonlarını oluşturması bu duruma bir örnektir. İlk üç grup anyonlarda ortamın pH 'ını 7 veya daha büyük tutmakla bu tepkimelerin oluşması önlenir.
Sodyum,  potasyum ve amonyum dışındaki katyonların ortamda bulunması anyonların aranmasında güçlükler doğurabilir. Bu nedenle istenmeyen katyonlar, fazla miktarda sodyum karbonat çözeltisi eklenerek ortamdan çöktürülerek uzaklaştırılmalıdır. Bu durumda karbonat iyonu orijinal örnekten aranmalıdır. Çünkü toz örnekler asitte çözünüyorsa, karbonat iyonu karbon dioksit vererek ortamdan uzaklaşır.

Aşağıdaki tabloda sistematik analizde adı geçen anyonların çökme ortamları, çöktürücü reaktifleri ve bu reaktiflerle oluşturdukları çökelekler ve renkleri topluca verilmiştir. 
Grup No      
 Grup Reaktifi
Anyon
lar
 Çökeleğin Formülü ve Rengi
Çökme Ortamı
I
Ca(CH3COO)2
CO32-
PO43-C2O42-
F-
CaCO3
Ca3(PO4)2
CaF2
(hepsi beyaz)
Nötr ya da hafif bazik ortamda
kalsiyum tuzlan
halinde çökerler.
II
Ba(CH3COO)2
SO42-
CrO42-
BaSO4(beyaz)
BaCrO4 (sarı)
Hafif bazik ortamda
baryum tuzları
halinde çökerler.
III
Cd(CH3COO)2
S2-
Fe(CN)64-
CdS (sarı)
Cd2Fe(CN)6 (bej)
Nötr ya da hafif bazik ortamda
kadmiyum tuzları
halinde çökerler.
IV
AgCH3COO
SCN-
CI-
Br-
I-
AgSCN (beyaz)
AgCI (beyaz)
AgBr (turuncu)
AgI (sarı)
Asidik ortamda
Gümüş tuzları
halinde çökerler
V
-
NO3-

Önceki gruplarda çökmeyen anyonlardır.

Bu föy kapsamındaki sistematik analizde yer almayan bazı anyonlar ise şunlardır: Arsenat (AsO43-), arsenit (AsO2-), asetat (CH3COO-), borat (Br02-). ferrisiyanür [Fe(CN)63-, klorat (CI03-), perklorat (CIO4-), nitrit (N02-), sülfit (SO32-). tiyosülfat (S2O32-), permanganat (Mn04-). siyanür (CN-).

Anyonların sistematik analizini içeren bölümlerde de, katyonlarda olduğu gibi, sistematik analizde geçen ön denemeler, sistematik analiz ve analizle ilgili açıklayıcı ve tamamlayıcı notlar bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar